ALPHA WEB BUSINESS

ALPHA WEB BUSINESS-KURSE

Alpha Web është një platformë e ofruar nga Alpha, e cila mundëson menaxhimin e biznesit tuaj në mënyrë të lehtë dhe efikase. Alpha Web eshte nje program per financat dhe kontabilitetin e firmave i përshtatshëm për: bizneset tregtare, prodhuese, ndërtim, shërbim, zyrat e kontabilitetit, bankat, ojf-të etj. Ai mund te perdoret nga te gjithe: Administratoret, Ekspertet Kontabel, Kontabilistet e Miratuar, Ekonomistet e firmave dhe ata te cilet studiojne ose kane perfunduar studimet.

Kontabiliteti i biznesit duke perdorur Alpha Web eshte i mundur nepermjet mesimit te softwerit online ose ne zyre.

Njohurite per programin, kontabilitetin dhe fiskalitetet kombinohen shume mire ne trajnimet per Alpha Web. Shpenzoni  disa jave duke u trajnuar per programin financiar dhe kontabel Alpha Web dhe do te filloni te beni pjese ne profesionistet e suksesshem.

KURSE ONLINE DHE ZYRE

SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

Pas përfundimit të kurseve për Alpha Web, ju mund të fitoni një certifikatë që vërteton përfundimin e trajnimit. Ky certifikatë do të konfirmojë se keni marrë pjesë në trajnimet dhe keni fituar njohuri të nevojshme për të përdorur programin Alpha Web në kontabilitetin e biznesit. Certifikatat janë një mënyrë e mirë për të treguar aftësitë tuaja në fushën e kontabilitetit dhe financave ndaj punëdhënësve ose klientëve të tjerë.

I-FAZE FILLESTARE

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

II-NIVEL BAZE

 • 1-Hyrje
 • 2-Celja e ndermarrjes
 • 3-Celja e artikujve
 • 4-Inventari Fillestar
 • 5-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 6-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 7-Blerjet ne LEK
 • 8-Shitjet ne Lek
 • 9-Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 10-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 11-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 12-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 • 13-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 14-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 15-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

 

III-NIVEL MESATAR

 • 1- Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 2- Menaxhimi i Inventareve
 • 3- Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 4- Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 5- Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 6- Recepturat e produkteve
 • 7-. Blerjet e tjera
 • 8-. Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese. Perdorimi i fletes kontabel.

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 1- Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 2- Recepturat e produkteve
 • 3- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese
 • 4- AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 5- Qendrat e Kostos
 • 6- SELFCARE
 • 7- KODI NACE
 • 8- PARAPAGIMET DHE RREGJISTRIMET
 • 9- TATIMI NE BURIM
 • 10- IMPORTET NGA EXCEL NE PROGRAM
 • 11- BILANCI FINAL; FITIMI KONTABEL DHE FISKAL

 


V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1-AKTIVET AFATGJATA
 • 2-LISTEPAGESAT
 • 3-PRODHIMI
 • 4-INVENTARET
 • 5-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
 • 6-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
 • 7-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
 • 8-ANALIZE RAPORTESH
 • 9- MBYLLJE VITI
 • 10-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
 • 11- IMPLEMENTIMI FILLESTAR