VLERESIMI I PASURIVE TE PALUAJTSHME

 

Kurs Hyrës – Pasurite e Paluajtshme

Qëllimi i këtij kursi është të mundësojë njohjen e parimeve bazë dhe aspekteve financiare të pasurive të paluajtshme dhe rëndësisë së tyre në ekonomi. Gjatë këtij kursi theksi do jetë tek financat e pasurive të paluajtshme duke iu referuar më së shumti bazave të vlerësimit të tyre, si edhe në aspektet praktike të tregjeve.

Tema 1: Natyra e Pasurive dhe Tregjeve të Pasurive të Paluajtshme

TEMA 2: Vlera dhe Vendimet e Pasurive të Paluajtshme

TEMA 3: Përcaktuesit Ligjor dhe Rregullator të Vlerës

TEMA 4: Përcaktuesit e Tregut dhe Vlera

TEMA 5: Vlerësimi Sipas Metodës së Krahasimit të Shitjeve dhe Metodës së Kostos

Tema 6: Vlerësimi Sipas Metodës së të Ardhurave

TEMA 7: Ndikimi në Vlerë i Kohës dhe Riskut

TEMA 8: Financimi i Shtëpive dhe Pasurive të Paluajtshme Tregtare 

TEMA 9: Treguesit e Vendimeve të Investimit

TEMA 10: Vendimet e Investimit: NPV dhe IRR

TEMA 11: Tatimi mbi të Ardhurat dhe Vlera

TEMA 12: Shtimi i Vlerës Përmes Menaxhimit të Vazhdueshëm