MICROSOFT EXCEL-NIVEL I AVANCUAR

Ushtrimet në kursin e avancuar në webinar për Microsoft Excel i përkasin një dimesioni më të avancuar me më shumë formula. Kuptohet që edhe vështirësia është më e madhe në rastet që trajtohen.

Rekomandohet që të keni ndjekur trajnimet për nivelin mesatar dhe fillestar në Microsoft Excel.

 

Nivel i avancuar.

Webinar 1 – Formula të tjera.

 • 1-count
 • 2-counta
 • 3-countblank
 • 4-countif
 • 5-sumif

 

Webinar 2 – Listëpagesa.

 • 1-Goal Seek.
 • 2-Listepagesa.

Webinar 3 – Subtotal.

 • 1-Tabela.
 • 2-Krijimi i subtotal.

Webinar 4- Analizoni të dhëna përmes funksionit IF.

 • 1- Përdorimin e funksionit absolute value.
 • 2- Analizë dhe paraqitje e të dhënave në  grafike.
 • 3- Si edhe si të editoni dhe përmirësoni grafiket.

Webinar 5- Editim tabele.

 • 1-Rregullime në tabele.
 • 2- Grafiket.

Webinar 6-Ndertim dhe editim grafiku.

 • 1-Ndertim grafiku.
 • 2-Editim grafiku.

Webinar 7-Lloje të tjera grafikësh.

 • 1-Grafikët tradicional.
 • 2-Lloje të tjerë grafikësh.

Webinar 8.Llogaritja e orëve të punës.

 • 1-Tabela e matjes së orëve të punës.
 • 2-Përpunimi i të dhënave.

Webinar 9- Makro.

 • 1-Krijoni një Macro.
 • 2-Editoni një Macro.
 • 3-Ushtrim me Makro.

Webinar 10-Konsolidimi i raporteve të gjendjes së inventarit.

 • 1-Shkarkimi i raporteve nga programe të tjerë psh Financa 5, Elif Enterprise, Alpha Web.
 • 2-Konsolidimi i raporteve në Excel.