POS-AL

Kurse online ne cdo qytet te Shqiperise per POS-AL. Një kompani teknologjie që specializohet në ofrimin e zgjidhjeve të fundit të teknologjisë mbi sistemet e shitjes (POS) për biznese të të gjitha madhësive. Me një përkushtim të fortë ndaj inovacionit dhe kënaqësisë së klientëve, jemi një partner i besueshëm për bizneset që kërkojnë të përmirësojnë operacionet e tyre të shitjes dhe të përmirësojnë përvojën e klientëve

Misioni ynë është të revolucionarizojmë mënyrën se si bizneset menaxhojnë mbi shitjet e tyre. Kombinojmë teknologjinë e avancuar me ndërfaqe të lehtë për përdoruesit për të sjellë platformën e fuqishme POS që fuqizojnë bizneset për të shkëlqyer në tregun konkurrues të sotëm.

 

 

Çfarë ofrojmë ?

Sistemi ynë POS.al, i ndërtuar me teknologji të reja, ju ofron të gjitha llojet e shërbimeve me suport 24/7

 

I-BILANCI FILLESTAR DHE SISTEMET E INFORMACIONIT KONTABEL

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

II-NIVEL BAZE

 • 1-Hyrje
  • Trajtimi kontabel
  • Trajtimi tatimor
  • Sistemet e informacionit te kontabilitetit
 • 2-Celja e artikujve
 • 3- Inventari Fillestar
 • 4-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 5-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 6- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • 7- Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • 8-Blerjet ne LEK
 • 9-Shitjet ne Lek
 • 10- Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 11-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 12-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 13-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 •  14-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 15-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 16-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

 

III-NIVEL MESATAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel mesatar)
 • 2-Trajtimi tatimor(nivel mesatar)
 • 3-Sistemet e informacionit te kontabilitetit(nivel mesatar)
 • 4-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 5- Menaxhimi i Inventareve
 • 6-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 7-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 8-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 9- Blerjet e tjera
 • 10- Recepturat e produkteve
 • 11- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel i avancuar)
 • 2- Trajtimi tatimor (nivel i avancuar)
 • 3- Sistemet e informacionit te kontabilitetit (nivel i avancuar)
 • 4-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 5- Prodhimi i produkteve
 • 6 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 7- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • 8- SELFCARE
 • 9- KODI NACE
 • 10- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • 11- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • 12 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

  • 1- IMPLEMENTIMI FILLESTAR
  • 2-AKTIVET AFATGJATA, SHITJE; PERMIRESIM, MIREMBAJTJE
  • 3-LISTEPAGESAT
  • 4-PRODHIMI
  • 5-INVENTARET
  • 6-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
  • 7-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
  • 8-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
  • 9-ANALIZE RAPORTESH
  • 10- MBYLLJE VITI
  • 11-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
  • 12- EKSPORTET
  • 13-VEPRIME ME KAPITALIN E ORTAKEVE
  • 14-KOSTO INVENTARESH, MESATARE; FIFO etj
  • 15- HARTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE DHE DEKLARIMI I TATIM FITIMIT
  • 16- TATIM TAKSA; TRAJTIM TATIMOR
  • 17- NOTE DEBITI; ANULLIME; KTHIME; NOTE KREDITI
  • 18- KREDI BANKARE
  • 19-OVERDRAFTI
  • 20- RIVLEREISM ZERASH MONETAR

 

Si jane te organizuar kurset ?

1-Nivelet e kurseve , lexo ketu

2-Fillestaret: Per fillestaret rekomandohen te ndiqet programi ne nivelin fillestar dhe mesatar.

3-Format e kursit: Kurse te Dedikuar,  Klasa te VoglaKlasa te MedhaWebinar

4-Koha e kursit: Shiko ketu

5-Ndermarrje:  Ndermarrje ne dispozicion per tu ushtruar. Instalim i versionit mesimor ne kompjuterin tuaj, FALAS.

6-Fleksibiliteti:Programi mund te pershtatet sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet & Ekonomistet e Bizneseve.

7-Procesi i Trajnimit: Ne procesin e trajnimit me kursantet do te trajtohen:

 • a-situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne biznes
 • b-trajtime kontabile te situatave praktike
 • c-trajtime fiskale te rasteve konkrekte
 • d-analize e proceseve te punes

8-Testimi Final: Testim ne perfundim te trajnimit.

9-Certifikimi: Ne perfundim te trajnimit kursantet certifikohen per trajnimin e zhvilluar.

Format e kurseve online dhe ne zyre :