AUDITIM I BRENDSHEM

 

Trajnim per Sipermarresit, Administratoret dhe Aksioneret

Auditoni biznesin tuaj ne kohe reale

 

 

Filloni trajnimin tuaj per te audituar biznesin tuaj


 

Nëse jeni një administrator biznesi, sipermarres ose aksioner është e rëndësishme të keni njohuri të thella për të menaxhuar dhe audituar biznesin në mënyrë efikase. Trajnimi juaj dhe i stafit është një pjesë kritike e suksesit tuaj.

  1. Zgjidhni softuerin e duhur ne biznes: Përdorni platforma dhe softuerë të specializuar. Këto mund të ndihmojnë në organizimin dhe monitorimin e biznesit.
  2. Përdorni platformat e mësimit elektronik: Merrni kurse online ose konsulence për të rritur njohurite tuaja në mënyrë efikase.
  3. Përfshirja e hapësirës së bashkëpunimit: Inkurajoni punonjësit të ndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre me njëri-tjetrin.
  4. Mekanizmat e reagimit në kohë reale: Sigurohuni që trajnimi të jetë i përshtatshëm dhe të ndodhë në kohë reale.
  5. Ndërtoni një kulturë të mësuarit të vazhdueshëm: Inkurajoni punonjësit të jenë të hapur ndaj mësimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit personal.

Trajnimi i stafit është një investim i rëndësishëm që do të ndihmojë në rritjen e produktivitetit dhe efikasitetit të organizatës suaj


Cfare eshte standarti ISO 27001 ?

ISO 27001 është standardi ndërkombëtar për sigurinë e informacionit. Ai përcakton specifikimet për një ISMS efektive (sistemi i menaxhimit të sigurisë së informacionit). Qasja e praktikave më të mira të ISO 27001 i ndihmon organizatat të menaxhojnë sigurinë e tyre të informacionit duke iu drejtuar njerëzve, proceseve dhe teknologjisë.

 

Cilat jane principet kryesore te ISO 27001?

Standarti ISO 27001 ka si qellim te siguroj njerezit, proceset dhe teknollogjine nepermjet tre principeve te rendesishme: konfidencialiteti, integriteti dhe disponueshmëria.
—————————————-
ISO 27001 përcakton një kornizë për organizatat që të krijojnë, zbatojnë, operojnë, monitorojnë, rishikojnë, mirëmbajnë dhe përmirësojnë vazhdimisht një ISMS.
ISO 27001 është standardi ndërkombëtar për sigurinë e informacionit. Kuadri i tij kërkon që organizatat të identifikojnë rreziqet e sigurisë së informacionit dhe të zgjedhin kontrollet e duhura për t’i trajtuar ato.

 

ISO_27001_Standard