Standartet Nderkombetare

Standarte Nderkombetare te Kontabilitetit

Standardet e hartuara nga Bordi i Standardeve Kontabel Nderkombetare dhe te perkthyera ne shqip, nen pergjegjesine e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, pa ndryshime nga teksti origjinal ne gjuhen angleze, shpallen nga Ministri i Financave dhe zbatohen detyrimisht:
a) nga shoqerite e listuara ne nje burse zyrtare letrash me vlere dhe filialet e tyre, subjekt i konsolidimit te llogarive;
b) nga bankat e nivelit te dyte, institucionet financiare, te ngjashme me bankat, shoqerite e sigurimeve dhe te risigurimeve, fondet e letrave me vlere dhe te gjitha shoqerite e licencuara per te kryer veprimtari investimi ne letrat me vlere, edhe kur ato nuk jane te listuara ne nje burse zyrtare letrash me vlere;
c) nga njesi ekonomike te tjera te medha, te palistuara ne nje burse zyrtare letrash me vlere, kur ato tejkalojne kufijte e percaktuar nga Keshilli i Ministrave per te ardhurat vjetore dhe numrin e te punesuarve.

Njësitë e tjera ekonomike, të cilat do të jenë subjekt i zbatimit të standardeve ndërkombëtare, kur tejkalojnë, njëkohësisht, për dy vitet e fundit, këto kufij:
a) Të ardhurat vjetore, në shumën 1 250 000 000 (një miliard e dyqind e
pesëdhjetë milionë) lekë;
b) Numri mesatar i të punësuarve, mbi 100 punonjës në vit.

* IAS 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare
* IAS 2 Inventaret
* IAS 7 Pasqyra e fluksit monetar
* IAS 8 Politikat Kontabel, Ndryshimet ne Vleresimet Kontabel dhe Gabimet
* IAS 10 Ngjarjet pas dates se bilancit
* IAS 11 Kontratat e Ndertimit
* IAS 12 Tatimet mbi te Ardhurat
* IAS 16 Aktivet Afatgjata Materiale (toka, ndertesa, makineri e pajisje)
* IAS 17 Qirate
* IAS 18 Te ardhurat
* IAS 19 Perfitimet e Punonjesve
* IAS 20 Kontabiliteti i Granteve Qeveritare dhe Dhenia e Informacioneve Shpjeguese per Ndihmen Qeveritare
* IAS 21 Efektet e ndryshimit ne kurset e kembimit
* IAS 23 Kostot e huamarrjes
* IAS 24 Dhenia e informacioneve shpjeguese per palet e lidhura
* IAS 26 Kontabiliteti dhe Raportimi per Skemat e Perfitimit te Pensioneve
* IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe Individuale
* IAS 28 Investime ne Pjesemarrje
* IAS 29 Raportimi Financiar ne Ekonomite Hiperinflacioniste
* IAS 31 Interesat ne Sipermarrjet e Perbashketa
* IAS 32 Instrumentet Financiare Paraqitja
* IAS 33 Fitimet per Aksion
* IAS 34 Raportimi Financiar i Ndermjetem
* IAS 36 Zhvleresimi i aktiveve
* IAS 37 Provizionet, Pasivet dhe Aktivet e Kushtezuara
* IAS 38 Aktivet Jo-materiale
* IAS 39 Instrumentat financiare Njohja dhe Matja
* IAS 40 Aktivet materiale afatgjata te investuara
* IAS 41 Bujqesia
* IFRS 1 Adoptimi i Standardeve Nderkombetare te Raportimit Financiar per Here te Pare
* IFRS 2 Pagesat e bazuar ne Aksione
* IFRS 3 Kombinimet e Biznesit
* IFRS 4 Kontratat e Sigurimit
* IFRS 5 Aktivet Afatgjata qe Mbahen per tu Shitur dhe Operacionet Jo te Vijueshme
* IFRS 6 Kerkimet per Burime Minerare dhe Vleresimi i tyre
* IFRS 7 Instrumentat Financiare Dhenie Informacionesh Shpjeguese
* IFRS 8 Segmentet e Shfrytezimit
* IFRIC 1 Ndryshimet ne Pasivet Ekzistuese te Nxjerrjes nga Perdorimi, Ristrukturimi dhe Pasive te Ngjashme
* IFRIC 2 Aksionet e Anetareve ne Njesitë Ekonomike Kooperativa dhe Instrumente te Ngjashme
* IFRIC 4 Percaktimi nese nje Marreveshje Permban Nje Marreveshje Qiraje
* IFRIC 5 Drejtat per Interesat qe Rrjedhin nga Fondet e Nxjerrjes nga Perdorimi, Restaurimi dhe Rehabilitimi Mjedisor
* IFRIC 6 Detyrimet qe Rrjedhin nga Pjesemarrja ne nje Treg Specifik Mbetjet e Paisjeve Elektrike dhe Elektronike
* IFRIC 7 Zbatimi i Metodes se Riparaqitjes sipas SNK 29 Raportimi Financiar ne Ekonomite Hiperinflacioniste
* IFRIC 8 Objekti i SNRF 2
* IFRIC 9 Rivlerësimi i Instrumentave Derivative te Perfshire
* IFRIC 10 Raportimi Financiar i Ndermjetem dhe Cvleresimi
* IFRIC 11 SNRF 2 Transaksionet e Aksioneve te Grupit dhe te Thesarit
* IFRIC 12 Marreveshjet Koncensionare te Sherbimit
* SIC 7 Futja ne Perdorim e Euros
* SIC 10 Ndihma Qeveritare  pa Lidhje Specifike me Veprimtarite e Shfrytezimit
* SIC 12 Konsolidimi  Njesite Ekonomike per qellime te vecanta
* SIC 13 Njësite Ekonomike te Kontrolluara Bashkerisht Kontributet jo Monetare nga Sipermarresit
* SIC 15 Qerate e Zakonshme stimujt
* SIC 21 Tatimet mbi te Ardhurat  Rikuperimi i Aktiveve te Pa amortizueshme te Rivleresuara
* SIC 25 Tatimet mbi te Ardhurat Ndryshimet ne Statusin Tatimor te nje Njesie Ekonomike ose Aksionereve te saj
* SIC 27 Vleresimi i Permbajtjes se Transaksioneve qe Perfshijne Formen Ligjore te nje Qiraje
* SIC 29 Marreveshjet e Koncensionit per sherbimet Dhenia e informacioneve shpjeguese
* SIC 31 Te ardhurat Transaksionet Mall me Mall (barter) qe perfshijnë sherbimet e reklames
* SIC 32 Aktivet jo materiale  Kostot e faqes se internetit