CASH-FLOW

KURSE ONLINE NËPËRMJET WEBINARËVE

Regjistrohuni dhe mësoni sesi të hartoni Pasqyrën e Flukseve të Mjeteve Monetare sipas metodës indirekte, një prej pasqyrave më komplekse financiare, sipas formatit të standardeve kombëtare të kontabilitetit.

Cash Flow-Metoda Indirekte. Dr. Rudina Lipi 

Mos e humbisni këtë mundësi formimi të pazëvendësueshme për të gjithë kontabilistët e rinj.


Kursi:  Cash Flow-Metoda Indirekte,Webinar. Dr. Rudina Lipi 

Në këtë webinar do të prezantojmë dhe do të mësoni mënyrën dhe teknikën e përgatitjes dhe hartimit të pasqyrës së fluksit të mjeteve monetare sipas metodës indirekte, referuar formatit sipas legjislacionit shqiptar të kontabilitetit dhe SKK-ve, duke shpjeguar dhe konsideruar:

  • – Nevojën, rëndësinë, dobinë dhe paraqitjen e kësaj pasqyre;
  • – Të dhënat e nevojshme për hartimin e saj;
  • – Hapat, llogaritjet dhe transformimet e nevojshme;
  • – Kujdesin e duhur;
  • – Si dhe duke përfunduar me hartimin e një pasqyre konkrete fluksesh dhe prezantimin e rezultatit final të saj .

 

Koha e Webinar-it: 47 min

Koha: 365 ditë (video mund të shikohet online)