SPSS

 

KURSE NË SPSS

KURSET OFROHEN ONLINE

Dr. Rudina Lipi
Dr. Rudina Lipi
Programi i kursit sipas niveleve:
I- BAZAT NE SPSS
1. Prezantim në SPSS
2. Hyrje në SPSS
3. Krijimi i të dhënave në SPSS
4. Importimi i te dhenave
5. Rikodimi i te dhenave
6. Frekuenca variabel nominal
7. Frekuenca variabel numerik
8. Procedura pershkruese
9. Procedura eksploruese
10. Procedura e krahasimit te means
11. Procedura crosstab
12. Testi Kruskal Wallis
13. Testi i Medianes
14. Ekuacioni i Regresionit
___________________________
II- NIVEL MESATAR
1. Se shpejti
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
___________________________
III- NIVEL I AVANCUAR
1. Se shpejti
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.