MICROSOFT EXCEL-NIVEL MESATAR

Në kursin në webinar për nivelin mesatar do të njiheni me disa çështje shumë të kërkuara të cilave kërkojme t’ju japim zgjidhje të tilla si  vlookup, pivot table, printimi i të dhënave dhe siguria e tyre. Ato do të demostrohen nëpërmjet shembujve konkrete të cilat do të duhet ti ndiqni me shumë kujdes duke u ushtruar mënyrë të pavarur.

Niveli mesatar për Microsoft Excel.

Webinar 1: Microsoft Excel Nivel Mesatar, Skedul amortizimi Excel.

Në këtë webinar do të shikoni skedulin e amortizimit në Microsoft Excel.

Webinar 2: Kontroll dhe Gjendje inventari me vlookup

Në këte webinar do të shikoni për kontrollin dhe gjendjen e inventarit. Do të përdorim Vlookup për të realizuar këtë qëllim.

Webinar 3: Pivot table

Në këtë webinar do të përdoret i plotë Pivot Table.

Webinar4: Përmbledhje printimi

Në këtë webinar do të shikoni një përmbledhje. Ajo do të forcojë njohuritë tuaja dhe do t’ju ndihmoj shumë edhe për proçesin e printimit.

Webinar 5: Siguria dhe share 

  • a-Protecting Workbooks
  • b-Workbook protections
  • c-Lejimi i userave për të bërë editime

 

Webinar 6. Google sheets

  • a-Lejimi për të punuar në foldera dhe file të ndryshëm
  • b-Sharing nëpërmjet Cloud
  • c-Çfarë është Googlesheet
  • d-Krahasimi me Spreadsheets