ELIF ENTERPRISE

ELIF ENTERPRISE

Elif Enterprise  eshte nje Program per Financat dhe Kontabilitetin i 2RMLab i Ceritifikuar  nga AKSHI per Fiskalizimin e Shitjeve me para ne dore (B2C) , Shitjeve pa para ne dore (B2B) si edhe per Shitjeve B2G.

 

 

I-FAZE FILLESTARE

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

 

II- NIVELI BAZE:

 • 1. Shpjegimi i Bilancit Fillestar dhe Celja e Ndermarrjes
 • 2. Celja e Artikujve
 • 3. Celja e  Furnitoreve dhe Klienteve.
 • 4. Celja e Bankave dhe Arkave
 • 5. Rregjistrim Inventar Fillestar
 • 6. Bilanci Fillestar
 • 7. Rregullime ne Bilancin Fillestar
 • 8. Shitjet, Efekti Kontabel dhe Raportet
 • 9. Anullimet e Faturave te Shitjes
 • 10. Parapagimet dhe Faturimet perkatese
 • 11. Celja e Gjendjes Ditore te Arkes
 • 12. Blerjet, Efekti Kontabel dhe Raportet
 • 13. Rregjistrimet e Arketimeve dhe Pagesave me Arke
 • 14. Rregjistrimet e Arketimeve dhe Pagesave me Banke
 • 15. Oferta, Konvertimi ne Fature Shitje, Fatura Korrigjuese dhe Arketime/Pagesa
 • 16. Porosi Klienti, Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 17. Blerjet, Stornimet dhe Pagesat me Arke/Banke
 • 18. Levizja e Parave midis Arkave dhe Bankave

III-NIVEL MESATAR

 • 19-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 20- Menaxhimi i Inventareve
 • 21-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 22-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 23-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 24- Blerjet e tjera
 • 25- Recepturat e produkteve
 • 26- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 27-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 28- Prodhimi i produkteve
 • 29 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 30- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • 31- SELFCARE
 • 32- KODI NACE
 • 33- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • 34- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • 35 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

 

 


 

V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1-AKTIVET AFATGJATA
 • 2-LISTEPAGESAT
 • 3-PRODHIMI
 • 4-INVENTARET
 • 5-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
 • 6-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
 • 7-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
 • 8-ANALIZE RAPORTESH
 • 9- MBYLLJE VITI
 • 10-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
 • 11- IMPLEMENTIMI FILLESTAR

 

 

Si jane te organizuar Kurset per Elif Enterprise?

1-Nivelet e kurseve :

  • a) Fillestar (A1+A2) , Elif Fiskalizim+Elif Kontabilitet
  • b) Mesatar (B1+B2), Burime Njerezore + Prodhim
  • c) Avancuar (C1+C2), Elif Enterprise

2-Fillestaret: Per fillestaret rekomandohen te ndiqet programi ne nivelin fillestar dhe mesatar.

3-Format e kursit: Kurse te DedikuarKlasa te Vogla, Klasa te Medha, Webinar

4-Koha e kursit: Shiko ketu

5-Ndermarrje:  Ndermarrje ne dispozicion per tu ushtruar.

6-Fleksibiliteti:Programi mund te pershtatet sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit per Ekspertet Kontabel, Kontabilistet & Ekonomistet e Bizneseve.

7-Procesi i Trajnimit: Ne procesin e trajnimit me kursantet do te trajtohen:

 • a-situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne biznes
 • b-trajtime kontabile te situatave praktike
 • c-trajtime fiskale te rasteve konkrekte
 • d-analize e proceseve te punes

8-Testimi Final: Testim ne perfundim te trajnimit.

9-Certifikimi: Ne perfundim te trajnimit kursantet certifikohen per trajnimin e zhvilluar.

 

 

Elif dhe Kasa fiskale
FATURE SHITJE - ME FISKALIZIM
OFERTE SHITJE ME ELIF
Llogarite e planit kontabel
KONTABILITET
Bilanci Kontabel Elif
DITARI KONTABEL
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
Gjendje e llogarive
LIBRI I SHITJEVE
LIBRI I BLERJEVE
GJENDJE E ARKES
GJENDJE E ARKES FISKALIZIMI
IMPORTET
BLERJE
BURIME NJEREZORE
KONTRA PUNE
previous arrow
next arrow
Elif dhe Kasa fiskale
FATURE SHITJE - ME FISKALIZIM
OFERTE SHITJE ME ELIF
Llogarite e planit kontabel
KONTABILITET
Bilanci Kontabel Elif
DITARI KONTABEL
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
Raporte per shitjet e artikujve ne forme analitike
Gjendje e llogarive
LIBRI I SHITJEVE
LIBRI I BLERJEVE
GJENDJE E ARKES
GJENDJE E ARKES FISKALIZIMI
IMPORTET
BLERJE
BURIME NJEREZORE
KONTRA PUNE
previous arrow
next arrow

Lexo me shume…