Parid Smart Solution

Parid Smart Solution është një zgjedhje inovative dhe e përshtatshme për bizneset që duan një sistem tërësisht funksional dhe të kujdesshëm. Ky program ofron një kombinim të modulave të kontabilitetit, menaxhimit, dhe fiskalizimit. Këtu janë disa nga cilësitë e Parid Smart Solution:

 1. Programi i Licensuar: Është i licensuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
 2. Integrim i Plotë: Ofron funksione shtesë të dobishme për menaxhimin e biznesit, magazinën, inventarin, regjistrimin e faturave dhe raportet e performancës.
 3. Program Fleksibel: Mund të përdoret në PC, celular apo tablet.
 4. Programet Kryesore:
  • Programi Manaxherial: Lejon punën në kohë reale dhe mund ta fiskalizosh kudo ndodhesh nga pajisjet tuaja. Mund të shikoni raportet e muajve ose ditëve të mëparshme.
  • Programi i Fiskalizimit: Përmban modulet e nevojshme për procesin e fiskalizimit, duke garantuar transparencë.
  • Programi i Kontabilitetit & Enterprise: Ndihmon bizneset të analizojnë llogaritë e arkëtueshme, llogaritë e pagueshme, etj.

Parid Smart Solution është i përshtatshëm për çdo biznes, dhe ofron rritje të produktivitetit, informacion të nevojshëm, dhe mbështetje profesionale.

Parid Smart Solution vjen me një program kontabiliteti, menaxherial dhe fiskal në shërbim të bizneseve shqiptare e jo vetëm. Ky shërbim inovativ, lind nga kërkesat e shumta të klientëve tanë ndër vite. Puna serioze dhe dedikimi maksimal që kemi paraqitur te klientët tanë të kënaqur, ka bërë të rritemi në mënyrë progresive duke zgjeruar reputacionin tonë si një studio prestigjioze. Ofrojmë një program të kompletuar
Ne jemi partneri juaj i besueshëm që ofron zgjidhjet më të mira profesionale duke synuar efiçencën dhe efektivitetin në marrjen e vendimeve të duhura financiare.


 

PROGRAMI I KURSIT PER PARID SMART SOLUTION

I-BILANCI FILLESTAR DHE SISTEMET E INFORMACIONIT KONTABEL

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

 

II- NIVELI BAZE:

 • 1-Hyrje
  • Trajtimi kontabel
  • Trajtimi tatimor
  • Sistemet e informacionit te kontabilitetit
 • 2-Celja e artikujve
 • 3- Inventari Fillestar
 • 4-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 5-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 6- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • 7- Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • 8-Blerjet ne LEK
 • 9-Shitjet ne Lek
 • 10- Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 11-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 12-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 13-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 •  14-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 15-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 16-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

 

III-NIVEL MESATAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel mesatar)
 • 2-Trajtimi tatimor(nivel mesatar)
 • 3-Sistemet e informacionit te kontabilitetit(nivel mesatar)
 • 4-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 5- Menaxhimi i Inventareve
 • 6-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 7-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 8-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 9- Blerjet e tjera
 • 10- Recepturat e produkteve
 • 11- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel i avancuar)
 • 2- Trajtimi tatimor (nivel i avancuar)
 • 3- Sistemet e informacionit te kontabilitetit (nivel i avancuar)
 • 4-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 5- Prodhimi i produkteve
 • 6 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 7- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • 8- SELFCARE
 • 9- KODI NACE
 • 10- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • 11- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • 12 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

 

 

 


 

V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1- IMPLEMENTIMI FILLESTAR
 • 2-AKTIVET AFATGJATA, SHITJE; PERMIRESIM, MIREMBAJTJE
 • 3-LISTEPAGESAT
 • 4-PRODHIMI
 • 5-INVENTARET
 • 6-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
 • 7-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
 • 8-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
 • 9-ANALIZE RAPORTESH
 • 10- MBYLLJE VITI
 • 11-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
 • 12- EKSPORTET
 • 13-VEPRIME ME KAPITALIN E ORTAKEVE
 • 14-KOSTO INVENTARESH, MESATARE; FIFO etj
 • 15- HARTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE DHE DEKLARIMI I TATIM FITIMIT
 • 16- TATIM TAKSA; TRAJTIM TATIMOR
 • 17- NOTE DEBITI; ANULLIME; KTHIME; NOTE KREDITI
 • 18- KREDI BANKARE
 • 19-OVERDRAFTI
 • 20- RIVLEREISM ZERASH MONETAR

 

Program fiskalizimi dhe kontabiliteti PSS
Rregjistrimi i nje Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Efekti kontabel_Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Raportet e klienteve
Librat e blerjes dhe shitjes
Plani kontabel ne PSS
Postimi i dokumentave ne PSS
Bilanci ne PSS
Bilanci me llogari ne PSS
F-H ne PSS
Gjendja e llogarive ne PSS
Llogarite sintetike ne PSS
previous arrow
next arrow
Program fiskalizimi dhe kontabiliteti PSS
Rregjistrimi i nje Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Fature Shitje ne PSS
Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Efekti kontabel_Dalje e nje Fature Shitje ne PSS
Raportet e klienteve
Librat e blerjes dhe shitjes
Plani kontabel ne PSS
Postimi i dokumentave ne PSS
Bilanci ne PSS
Bilanci me llogari ne PSS
F-H ne PSS
Gjendja e llogarive ne PSS
Llogarite sintetike ne PSS
previous arrow
next arrow