FISKALITETE DHE DEKLARIME

Rekomandohet që individët të cilët do të trajnohen për fiskalizim dhe deklarime të kenë një formim fillestar. Kërkohen njohuri  në Microsoft Excel ose një software të kontabilitetit të aplikuar. Njohuri për Financa 5, Elif Kontabilitet ose Alpha Web rekomandohen në nivel fillestar dhe mesatar. Pas kësaj të avancohet me trajnimin për qëllime Financiare dhe Tatimore. Në këtë mënyrë do të kompletoheshin njohuritë tuaja dhe do të ishit profesionist të suksesshëm në tregun e punës. Përvoja aktuale e punës,mgjs në fillime do të ishte një avantazh në proçesin e trajnimit.

EKONOMITËT PËR SHTETIN

 

Rreth kursit.

1- Leksionet janë online në kohe reale.

2- Materiale shoqëruese në video,ppt,pdf të cilat mund të aksesohen online.

3- Rekomandohet që të keni njohuri fillestare në Microsoft Excel.

4-Rekomandohet të jeni trajnuar për një software të kontabilitetit të aplikuar.

5- Klasat per kursin jane: Klasa 3 Mars 2024 (ka perfunduar), Klasa 15 Mars 2024(aktive), Klasa 2 Prill 2024(aktive).