KONTABILITETI I KOMPJUTERIZUAR

Kursi i kontabilitetit te kompjuterizuar ofrohet online nepermjet webinareve dhe synon tju ndihmoj ne paisjen me aftësi kompjuterike të kontabilitetit duke përdorur sistemet e kontabilitetit. Aplikimi i kontabilitetit përmes softwareve është nje mundesi me e avancuar pertej menyres se sistemeve të kontabilitetit manual .Përvoja e fituar do të ndihmojë përdoruesit  për punësim dhe qasje të qëndrueshme në tregun e kontabilitetit në bizneset e vogla dhe të mesme.

Programi i kursit:

 • 1-Rëndësia e kontabilitetit të kompjuterizuar për zhvillimin profesional.
 • 2-Momente kyce të zhvillimit të kontabilitetit dhe sistemeve kontabël të Informacionit.
 • 3-Rëndësia e sistemeve të informacionit për zhvillimin e biznesit.
 • 4-Hyrje në ciklin e kontabilitetit.
 • 5-Hapat e ciklit të kontabilitetit.
 • 6-Programet e kontabilitetit të informatizuar: Alpha Web, Financa 5, Elif Enterprise.
 • 7-Komponentet e Sistemit te Informacionit te Kontabilitetit.
 • 8-Hyrje në përpunimin e transaksionit.
 • 9-Etika, mashtrimi dhe kontrolli i brendshëm.
 • 10-Koncepte dhe skema të kontabilitetit të aplikuar.
 • 11-Cikli i blerjeve.
 • 12-Cikli i të ardhurave.
 • 13-Koncepte dhe skema e kontabilitetit të aplikuar.
 • 14-Sisstemet e raportimit financiar.
 • 15-Menaxhimi i databazes së të dhënave.
 • 16-Sistemet e planifikimit të burimeve të ndërmarrjes.
 • 17-Sistemet e tregëtisë elektronike.