BURIME NJERËZORE

        PLANIFIKIMI I BURIMEVE NJERËZORE DHE PERFORMANCËS SË BIZNESIT 

 (15 orë, 4 javë)

 

Planifikimi i burimeve njerëzore dhe i performancës së tyre. Rekomandohet për bizneset e mëdha të cilat për të arritur objektivat e tyre kërkojnë të planfikojnë stafet e dëshiruara sipas kualifikimeve përkatëse.

Programi i kursit:

 • 1.Bilanci fillestar. Në fillim përcaktojmë situatën financiare fillestare të biznesit.
 • 2.Studimi i correlacionit. Analizojmë mundësin e correlacionit midis parametrave të cilët mund të kenë impakt në rezultatin financiar.
 • 3.Ndërtimi i regresionit. Ndërtojmë ekuacionin e rregresionit duke mundësuar parashikimin financiar në subjekt.
 • 4.Parashikimi i stafit. Planifikojmë stafin e kërkuar për të realizuar objektivin financiar.
 • 5.Fitim-humbja proforma.Llogarisim një projekt të rezultatin tonë financiar për periudhat e ardhshme.
 • 6.Listëpagesa. Ndërtimi i listëpagesës dhe impakti në shpenzimet e subjektit.
 • 7.Analiza e pikës kritike. Pika kritike e produkteve të cilat do të prodhohen dhe shiten.
 • 8.Analiza e ofertës dhe kërkesës. Faktorët dhe tendencat e mundshme të lëvizjes së kërkesës dhe ofertës.
 • 9. Analiza Pareto. Produktet dhe aktivitetet më të rëndësishme.
 • 10.Impakti i automatizimit. Impakti në rezultatin financiar.
 • 11.Bilanci proforma dhe lidhja me deklartën DIVA (Deklarata e të Ardhurave Individuale).
 • 12. Ndërtimi i rrugës më të shkurtër. Ndërtimi dhe përdorimi i rrugës më të shkurtër për shpërndarjen e produkteve.

Shënim:

a-Moduli rekomandohet për bizneset e mëdha.

b-Kursi organizohet në Microsoft Excel.