ZYRA PRODUKTE

KURSE ONLINE DHE  ZYRË

Individët interesohen në vazhdimësi për një punë me të ardhura më të larta. Disa të tjerë mendojnë se si të nisim apo manaxhojne një sipërmarrje private.

Ne rekomandojmë që individet të përvetësojnë njohuri për përdorimin e softwarëve për bizneset, njohuri kontabiliteti dhe fiskale.Disa prej softwarëve ju mundësojnë që secili të arrijë të realizoje objektivat e tij.

Software për të mbajtur kontabilitetin për bizneset do të veconim disa.

Financa 5 Enterprise, Alpha Web, Bilanc, Elif Enterprise dhe Parid Smart Solution .

Këto mundësojnë kontabilitet dhe fiskalizimin e faturave.

Ndërsa software për fiskalizimin përveç softwarëve të kontabilitetit do të shtonim Profisc.


 

Qendra zhvillon trajnime online për software për mbajtje kontabiliteti dhe qëllime fiskale.

Klientet tanë janë të gjithë fillestarët të cilët dëshirojne njohuri dhe avancim në karrierën e tyre.  Ekonomistet e bizneseve, sipërmarrësit dhe zyrat e kontabilitetit,  janë bashkëpunëtorët dhe klientet tanë më të avancuar.

Programet e trajnimeve janë të ndërtuar për fillestarët. Ato mund të modifikohen dhe përshpejtohen  sipas kërkesës së klientëve.

 

Kurset ofrohen në disa forma: Kurse të Dedikuar, Klasa të Vogla, Klasa të Mëdha ose ne Webinar.

Shikoni karakteristikat e çdo kursi dhe realizoni zgjedhjen tuaj.


Kurset për Programe të Kontabilitetit dhe Manaxhim Financiar :

1- Financa  5

2-Elif Enterprise

3-Alpha Web

4- Bilanc

5- Profisc

6- Parid Smart Solution

Kurset japin Njohuri Praktike dhe Teorike në Fushën e Përdorimit të Programeve të Manaxhimit Finanicar dhe Kontabël.

Ato shoqërohen me njohuri kontabël dhe fiskale.

Kursi jep njohuri dhe përgatit kursantët me njohuritë e nevojshme të cilat kërkon tregu i punës.


Implementimi i proçesit të fiskalizimit e ka rritur kërkesën e bizneseve për programe kompjuterike.  Kërkesa ligjore për tu menaxhuar janë arka, inventari dhe faturat e shitjeve.

Manaxhimi i inventareve është një kërkesë e vjetër. Duke i shtuar  lëshimin e faturave të fiskalizuara dhe deklarimet e arkës rritet niveli i deklarimit në institucionet tatimore.

Bankat më përpara raportonin vetëm në Bankën e Shqipërisë. Me implementim të fiskalizimit ato raportojnë në kohë reale në instucionet tatimore.

Njëkohësisht në qershor 2022  u miratura ndryshimi ligjor në standardin kontabël numër 15. Ai u pasqyrua në Urdhër 165, datë 13/06/2022.  

Ky ligj  detyron subjektet me qarkullim vjetor më të ulët sesa 5 milionë lekë të dorëzojnë në tatime bilancet e formatit të thjeshtuar. Ky ndryshim ligjor fillon me raportet që do të dorëzohet për vitin 2022.

Shiko SKK 15 i përmirësuar, 2022.

Sic tregohet ne SKK 15 , 60/A (përmirësuar 2022) ka informacion të rëndësishëm për përgatitjen e pasqyrafe financiare.  Kontabiliteti dhe pasqyrat financiare mund të mbahen dhe të përgatiten nga të punësuar të mikronjësisë .

Ata duhet të kenë diplomë në fushën e ekonomisë ose kontabilistë te jashtëm, në kushtet e një kontrate shërbimi.

Objektivi i pasqyrave financiare është të ndihmojë pronarët dhe manaxherë të marrin informacion të vlefshëm për zhvillimin e biznesit. Gjithashtu të ndihmojnë përdoruesit e tjerë të marrin vendime dhe të monitorojnë progresin e vetë mikronjësisë.

Pjesë e kërkesave  të SKK 15 është mbajtja e ditarit në subjektet e ndryshme. Ajo evidentohet në paragrafin 25 ku shprehimisht thuhet: ‘Regjistrimet kronologjike mbahen në librin ditar.  Mikronjësitë mund të mbajnë një ditar të vetëm ose disa ditarë… ‘


 

 

 

CILAT JANE FORMAT E KURSEVE ONLINE?

FINANCA 5 STANDART
ELIF- KONTABILITET
ELIF DHE KASA
FINANCA 5 ENTERPRISE
ALPHA WEB
FINANCA 5
POS-FINANCA
BAR-RESTORANTE
LOGI POS
ePoint Hoteleri
FINANCA 5 STANDART
previous arrow
next arrow
FINANCA 5 STANDART
ELIF- KONTABILITET
ELIF DHE KASA
FINANCA 5 ENTERPRISE
ALPHA WEB
FINANCA 5
POS-FINANCA
BAR-RESTORANTE
LOGI POS
ePoint Hoteleri
FINANCA 5 STANDART
previous arrow
next arrow