PARID SMART SOLUTION

 

PARID SMART SOLUTION

Ndihmon bizneset e shumta të shohin dhe të analizojnë llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme, të kenë një kuptim të qartë të përfitimit të tyre dhe të jenë të përgatitur për deklarimet tatimore.

I-FAZE FILLESTARE

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

II-NIVEL BAZE

 • 1-Hyrje
 • 2-Celja e artikujve
 • 3- Inventari Fillestar
 • 4-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 5-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 6- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • 7- Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • 8-Blerjet ne LEK
 • 9-Shitjet ne Lek
 • 10- Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 11-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 12-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 13-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 •  14-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 15-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 16-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

III-NIVEL MESATAR

 • 1-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 2- Menaxhimi i Inventareve
 • 3-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 4-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 5-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 6- Blerjet e tjera
 • 7- Recepturat e produkteve
 • 8- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 1-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 2- Prodhimi i produkteve
 • 3 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 4- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • 5- SELFCARE
 • 6- KODI NACE
 • 7- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • 8- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • 9 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

 


V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1-AKTIVET AFATGJATA
 • 2-LISTEPAGESAT
 • 3-PRODHIMI
 • 4-INVENTARET
 • 5-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
 • 6-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
 • 7-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
 • 8-ANALIZE RAPORTESH
 • 9- MBYLLJE VITI
 • 10-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
 • 11- IMPLEMENTIMI FILLESTAR