Standartet Kombetare te Kontabilitetit

Standardet kontabel qe zbatohen per hartimin e pasqyrave financiare

SKK 01 Kuadri i pergjithshem per pergatitjen e pasqyrave financiare
SKK 02 Paraqitja e pasqyrave financiare
SKK 03 Intrumentet financiare
SKK 04 Inventaret
SKK 05 Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale
SKK 06 Provizionet, pasivet dhe aktivet e kushtezuara
SKK 07 Kontabilizimi i qerave
SKK 08 Te ardhurat
SKK 09 Kombinimet e bizneseve
SKK 10 Grantet dhe forma te tjera te ndihmes
SKK 11 Tatimi mbi fitimin
SKK 12 Efekti i ndryshimeve te kurseve te kembimit
SKK 13 Aktivet biologjike
SKK 14 Trajtimi kontabel i shoqerive te kontrolluara dhe pjesemarrjeve
SKK 15 Mbi Parimet e Kontabilitetit dhe te Raportimeve Financiare nga Mikronjesite Ekonomike

Versioni i permiresuar per SKK 15