Plan Marketing- Kurse

Arsyet për krijimin e një plani marketingu dhe një plani biznesi janë shpesh të ngjashme. Më shpesh, pronarët e bizneseve i krijojnë të dyja për të siguruar financim për biznesin e tyre.

Bankat dhe investitorët shpesh kërkojnë plane biznesi dhe marketingu përpara se të pranojnë të huazojnë para ose të investojnë në kompani.

Një plan marketingu është një pjesë e një plani biznesi. Kjo është mënyra më e lehtë për të kujtuar ndryshimin midis të dyjave.

Plani i biznesit formëson gjithçka në lidhje me mënyrën se si funksionon një kompani dhe parashtron qëllime dhe ide të mëdha.

Plani i marketingut përshkruan një pamje më të detajuar se si kompania do të përdorë marketingun për të arritur qëllimet e përcaktuara në planin e biznesit. Mund të jetë i nivelit të departamentit dhe duhet të bashkëjetojë me planet për departamentet e tjera si burimet njerëzore, operacionet, ligjore etj.

Programi i kursit:

 

  • 1-Çfarë është plani marketing.
  • 2-Përdorimi i planit marketing.
  • 3-Analiza SWOT.
  • 4-Plani i shitjeve.
  • 5-Plani i shpenzimeve.
  • 6-Ndërlidhja e planit marketing me plan biznesin.
  • 7-Ndërtim plan marketing.
  • 8-Prezantimi i planit marketing.