DEKLARATA E TATIM FITIMIT

Koha e Webinar-it:  42 min

Ne kete Webinar do tju tregohet per plotesimin e deklarates vjetore te tatim fitimit. Fillestaret do te mund te rrisin njohurite e tyre per deklarimet e bizneseve si edhe do te avancojne ne formimin e tyre profesional.

Supozohet se kontabiliteti mbahet ne nje software te kontabilitetit te informatizuar. Merren te dhenat prej andej dhe duke i perpunuar ne fleten e punes, ato do te perdoren per te plotesuar deklaraten e tatim fitimit. Deklarata ne leter apo ne E-Tax eshte e njejta gje. Ne E-Tax nevojitet vetem komanda per te shkuar tek deklarimi i Tatim Fitimit (Deklarime-Tatim Fitimi dhe pastaj periudha e padorezuar).