ALPHA BUXHETOR

Alpha Web Buxhetor -Kurse ofrohet për stafet e institucioneve buxhetore, OJF-të dhe OJQ-të

Kërkon një program kompjuterik  për ministritë, bashkitë, drejtoritë rajonale dhe organizmat e tjerë publik?

 • Është i ndërtuar sipas legjislacionit për institucionet buxhetore në lidhje me planin e llogarive, urdhërpagesat për marrdheniet me thesarin, lëvizjet pa pagesë të mallrave midis magazinave dhe listëpagesave sipas specifikave të buxhetorëve.
 • Siguron në çast raporte standarde të kërkuar me ligj si: bilanci kontabël, PASh, cash flow, libri i madh dhe një sërë raportesh të hollësishme për blerjet e institucionit, arkëtimet, veprimet me thesarin, inventarët, debitorët etj. Lexo me shume…

Programi i Kursit.

Lexo me shume…

Kurse online dhe ne zyre:

 • 1-Nivelet e kurseve :      A1+A2+B1+B2+C1+C2.
 • 2-Fillestaret:                       Per fillestaret shikoni ne program pjesa me ngjyre te zeze. Niveli mesatar me ngjyre te kuqe.
 • 3-Format e kursit             Kurse te Dedikuar, Klasa te Vogla, Klasa te Medha
 • 4-Koha e kursit:

  SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

 • AlphaWeb Buxhetor ofrohet vetëm në platformën Cloud nëpërmjet Abonimit Vjetor.
 • Është i prodhuar nga Instituti i Modelimeve në Biznes dhe mbrohet sipas Certifikatës së Markës Nr. 16792 datë 08.06.2016.

 

CMIMET E KURSEVE

 • 5-Ndermarrje:                   2 Ndermarrje ne dispozicion

 

 • a-Ne ndermarrjen e pare ju mund te shikoni si kane punuar te tjeret me Alpha Web.

 

 • b– Ne ndermarrjen e dyte, do te punoni ne menyre te pavarur dhe ne kete menyre do te rrisni aftesite tuaja, si edhe do te zhvillohet testimi final (pjesa praktike)

 

6-Fleksibiliteti:                 Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per Ekonomistet, Ekspertet Kontabel, Kontabilistet & Ekonomistet).

Ketij grupi i ofrohet suport per : softwerin qe do te perdore, hardwaret qe do te perdore, procedurat e punes,trajnimin e stafit etj

 

7-Ushtrim Praktike.      Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin cdo dite ne ambjentet e biznesit

 

8-Testimi Final.              Testim ne perfundim te trajnimit:

 

10-Suport                             Suporti per te gjithe kursantet

 

11-Certifikimi                     Ne jemi te autorizuar nga prodhuesi i programit Alpha Web, shiko ketu…

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Alpha Web Buxhetor: