STANDARTE CILËSIE

Standartet e “Trajnimi Im” per Certifikimin:

1- Standart 1: Rritja profesionale.

Integrimi i njohurive me situatat praktike duke i shërbyer rritjes së profesionalizimit të individit dhe performancës së njësis ekonomike (biznesit/ institucionit).

2-Standart 2: Software të kontabilitetit të aplikuar

Aftesimin e individit për të përdorur software të kontabilitetit të aplikuar duke e përmirësuar në mënyrë të ndjeshme profesionalizmin e tij

3- Standart 3: Etike profesionale

Etike profesionale, bashkëpunim dhe integrimet në përdorimin e softwarëve .

4-Standart 4: Siguri e te dhenave

Siguri në përdorimin e softwarëve dhe organizimin e proceseve të punës

5-Standart 5: Bashkëjetesa me mjedisin

Nxitja dhe promovimi i të gjitha formave të punës dhe zhvillimeve teknollogjike të cilat mbrojnë mjedisin.

6-Standart 6: Update i njohurive

Update në kohë reale me njohurit,risitë dhe tendencat e profesionit.

7-Standart 7: Tendencat teknollogjike

Mbështetja dhe ndihmesa e individëve / njësive ekonomike duke siguruar mënyra të reja të të mësuarit

8-Standarti 8: Long Life Learning

Mbështesin proçesin e të mësuarit përgjatë gjithë jetës. Riorganizimi i njohurive të ndryshme të individëve, update i tyre dhe aplikimi në biznese/institucione.

9-Standarti 9: Të Rejat 

Informim dhe suport i kursantëve tanë në kohë reale me të rejat e profesionit. Këshillim dhe konsulencë e kursantëve dhe klientëve në të gjitha format bashkëkohore të cilat lejohen prej zhvillimeve teknollogjike.

10-Standarti 10: Smart Learning.

Mundësimi trajnimi për të gjithë nëpërmjet smart learning, pavarësisht vendodhjes së tyre gjeografike.