Financa 5 Buxhetor

FINANCA 5 BUXHETOR – KURSE

Ofrohen online & zyrë për stafet aktuale dhe kandidatët potencial 

të Institucioneve Buxhetore

Kërkon një program kompjuterik  për ministritë, bashkitë, drejtoritë rajonale dhe organizmat e tjerë publik?

 • Është i ndërtuar sipas legjislacionit për institucionet buxhetore në lidhje me planin e llogarive, urdhërpagesat për marrdheniet me thesarin, lëvizjet pa pagesë të mallrave midis magazinave dhe listëpagesave sipas specifikave të buxhetorëve.
 • Siguron në çast raporte standarde të kërkuar me ligj si: bilanci kontabël, PASh, cash flow, libri i madh dhe një sërë raportesh të hollësishme për blerjet e institucionit, arkëtimet, veprimet me thesarin, inventarët, debitorët etj. Lexo me shume…

I-BILANCI FILLESTAR DHE SISTEMET E INFORMACIONIT KONTABEL

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

II-NIVEL BAZE

 • 1-Hyrje
  • Trajtimi kontabel
  • Trajtimi tatimor
  • Sistemet e informacionit te kontabilitetit
 • 2-Celja e artikujve
 • 3- Inventari Fillestar
 • 4-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 5-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 6- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • 7- Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • 8-Blerjet ne LEK
 • 9-Shitjet ne Lek
 • 10- Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 11-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 12-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 13-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 •  14-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 15-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 16-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

III-NIVEL MESATAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel mesatar)
 • 2-Trajtimi tatimor(nivel mesatar)
 • 3-Sistemet e informacionit te kontabilitetit(nivel mesatar)
 • 4-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 5- Menaxhimi i Inventareve
 • 6-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 7-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 8- Blerjet e tjera
 • 9- Recepturat e produkteve
 • 10- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel i avancuar)
 • 2- Trajtimi tatimor (nivel i avancuar)
 • 3- Sistemet e informacionit te kontabilitetit (nivel i avancuar)
 • 4-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 5- Prodhimi i produkteve
 • 6 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 7- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • 8- SELFCARE
 • 9- KODI NACE
 • 10- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • 11- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • 12 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

 


V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1- IMPLEMENTIMI FILLESTAR
 • 2-AKTIVET AFATGJATA, SHITJE; PERMIRESIM, MIREMBAJTJE
 • 3-LISTEPAGESAT
 • 4-INVENTARET
 • 5-ANALIZE RAPORTESH
 • 6- MBYLLJE VITI
 • 7- KREDI BANKARE
 • 8- RIVLEREISM ZERASH MONETAR

 

Kurse online dhe ne zyre:

 • 1-Nivelet e kurseve :        Bilanci fillestar, Nivel baze, Nivel mesatar, Nivel i avancuar
 • 2-Fillestarët:                       Ekonomistet e rinj dhe ata aktual duhet te mesojne dhe perdorin  software te kontabilitetit per institucionin e tyre ne mbajtjen e kontabilitetit (sipas udhezimeve te KLSH) . Kjo i ndihmon ata ne realizimin e nje detyrimi ligjor si edhe ne raportimin ne kohe reale. Nese preferoni te punesoheni si kontabilist i institucioneve atehere duhet te mesoni nje program per kontabilitetin e informatizuar per institucionet buxhetore.
 • 3-Format e kursit             Kurse të Dedikuar, Klasa të Vogla, Klasa të Mëdha , Webinar
 • 4-Koha e kursit:

  SOFTWARE+KONTABILITET+FISKALITETE

 

5-Ndermarrje:                   Ndermarrje ne dispozicion per te mesuar.

6-Fleksibiliteti:                 Program sipas kërkesës dhe llojit të aktivitetit (për Ekonomistët e rinj dhe aktual, Ekspertët Kontabël dhe Kontabilistet). Këtij grupi i ofrohet suport për : softwerin që do të përdor, hardwarët që do të përdor, proçedurat e punës,trajnimin e stafit etj.

7-Ushtrim Praktike.      Në trajnim kursantët do të trajtojnë situata praktike të cilat ndodhin çdo ditë në ambjentet e biznesit.

8-Testimi Final.              Testim në përfundim të trajnimit.

10-Suport                             Suporti për të gjithë kursantët.

11-Certifikimi                     Ne jemi të autorizuar nga prodhuesi i programit  Financa 5.

 

FINANCA 5 BUXHETOR
NDERMARRJE E RE
NDERMARRJE E RE
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
previous arrow
next arrow
FINANCA 5 BUXHETOR
NDERMARRJE E RE
NDERMARRJE E RE
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
PLANI KONTABEL BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
BLERJE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
RAPORTE NE FINANCA 5 BUXHETOR
previous arrow
next arrow