FINANCA 5 STANDARD

KURSE PER FINANCA 5 STANDARD.

Financa 5 është një program i njohur, veçanërisht për profesionistët në fushën e kontabilitetit. Ky program përdoret për administrimin financiar dhe kontabël të kompanisë, duke ju lehtësuar në regjistrimin e të dhënave ekonomike të vazhdueshme të kompanisë .
Trajnimi Im ofron kurse online për Financa 5. Këto kurse janë të përshtatshme për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë për programin Financa 5 dhe të zhvillojnë njohuri në fushën e kontabilitetit dhe administrimit financiar.
Nëse jeni studentë që po përfundoni studimet në Fakultetin e Ekonomisë ose profesionistë që dëshirojnë të kenë një profesion të mirë në tregun e punës, ky kurs mund të jetë një hap i rëndësishëm drejt një karriere të suksesshme në fushën e kontabilitetit.
Kurset zhvillohen online dhe përfshijnë versionet origjinale të programeve. Për më tepër, trajnimi është praktik dhe ju mund të punoni në kompjuterin tuaj për të zhvilluar përseritje në mënyrë të pavarur . Nëpërmjet këtyre kurseve, do të mësoni të organizoni bilancin fillestar, të përdorni programin për veprime ditore dhe të gjeneroni raporte të rëndësishme për biznesin tuaj

Nëse dëshironi të mësoni një software për manaxhim financiar dhe mbajtje kontabiliteti, të instalueshem në biznesin tuaj atëhërë mund të mësoni programin Financa.

MENAXHONI BIZNESIN TUAJ ME FINANCA 5 STANDARD

KURSE ONLINE DHE ZYRE

FINANCA 5 STANDARD

Pas përfundimit të kursit Financa 5, ju mund të fitoni një certifikatë që vërteton aftësitë tuaja në fushën e kontabilitetit dhe administrimit financiar. Ky certifikatë është një dëshmi e njohurisë dhe trajnimit që keni marrë gjatë kursit.

Certifikimi pas përfundimit të kursit mund të jetë i rëndësishëm për karrierën tuaj. Në disa raste, punëdhënësit kërkojnë kandidatë që kanë njohuri të dokumentuara në fushën e kontabilitetit. Kjo certifikatë mund të ju ndihmojë të gjeni punë ose të avanconi në karrierën tuaj ekzistuese.

Për të marrë certifikatën, ju duhet të keni përfunduar me sukses të gjitha seancat e kursit dhe të keni kaluar provimin përfundimtar. Pas kësaj, organizatori i kursit do t’ju japë një certifikatë që vërteton përfundimin e suksesshëm të trajnimit.

Suksese në studimet tuaja dhe shpresoj që të arrini të merrni certifikatën e dëshiruar!

 

 

 

I-BILANCI FILLESTAR DHE SISTEMET E INFORMACIONIT KONTABEL

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

II-NIVEL BAZE

 • 1-Hyrje
  • Trajtimi kontabel
  • Trajtimi tatimor
  • Sistemet e informacionit te kontabilitetit
 • 2-Celja e artikujve
 • 3- Inventari Fillestar
 • 4-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 5-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 6- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • 7- Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • 8-Blerjet ne LEK
 • 9-Shitjet ne Lek
 • 10- Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 11-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 12-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 13-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 •  14-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 15-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 16-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

III-NIVEL MESATAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel mesatar)
 • 2-Trajtimi tatimor(nivel mesatar)
 • 3-Sistemet e informacionit te kontabilitetit(nivel mesatar)
 • 4-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 5- Menaxhimi i Inventareve
 • 6-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 7-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 8-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 9- Blerjet e tjera
 • 10- Recepturat e produkteve
 • 11- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel i avancuar)
 • 2- Trajtimi tatimor (nivel i avancuar)
 • 3- Sistemet e informacionit te kontabilitetit (nivel i avancuar)
 • 4-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 5- Prodhimi i produkteve
 • 6 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 7- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • 8- SELFCARE
 • 9- KODI NACE
 • 10- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • 11- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • 12 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

 


V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1- IMPLEMENTIMI FILLESTAR
 • 2-AKTIVET AFATGJATA, SHITJE; PERMIRESIM, MIREMBAJTJE
 • 3-LISTEPAGESAT
 • 4-PRODHIMI
 • 5-INVENTARET
 • 6-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
 • 7-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
 • 8-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
 • 9-ANALIZE RAPORTESH
 • 10- MBYLLJE VITI
 • 11-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
 • 12- EKSPORTET
 • 13-VEPRIME ME KAPITALIN E ORTAKEVE
 • 14-KOSTO INVENTARESH, MESATARE; FIFO etj
 • 15- HARTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE DHE DEKLARIMI I TATIM FITIMIT
 • 16- TATIM TAKSA; TRAJTIM TATIMOR
 • 17- NOTE DEBITI; ANULLIME; KTHIME; NOTE KREDITI
 • 18- KREDI BANKARE
 • 19-OVERDRAFTI
 • 20- RIVLEREISM ZERASH MONETAR

 

 


 

Si zhvillohen kurset për Financa 5 Standard?

1-Nivelet e kurseve : Baze, Mesatar, Avancuar

2-Format e kursit: Kurse te Dedikuar,  Klasa te VoglaKlasa te Medha, Klasa Dixhitale.

3-Ndermarrje: Program dhe Ndermarrje ne dispozicion per tu praktikuar. Bashkepunim me 2RMLab prodhuesin e programit.

4-Fleksibiliteti:Program sipas kerkeses dhe llojit te aktivitetit (per fillestaret ne aktivitetet tregetare).

5-Ushtrim Praktike:Ne trajnim kursantet do te trajtojne situata praktike te cilat ndodhin ne ambjentet e biznesit.

6-Teste:Procesi i zhvillimit te kursit testohet ne menyre te vazhdueshme, nepermjet testeve.

7-Testimi Final: Testim ne perfundim te trajnimit.

8-Suport:Kursanteve ju ofrohet ndihme ne disa drejtime: a-Ne perfundim te kursit ju prezantojme ofertat aktuale te punes b-Suport ne vendin e punes

9-Certifikim:Ne perfundim te trajnimit ju do te certifikoheni per trajnimin. Lexo me shume

 

Format e kurseve online dhe ne zyre per programin Elif Start:


 

 

 

Logo F5
1
isd new
Financa 5 Standard Kurse te Dedikuar
Financa 5 Standard Klasa te Vogla
Financa 5 Standard Kurse te Dedikuar
2
Financa 5
Financa 5
BILANCI KONTABEL NE Financa 5
PASH NE Financa 5
Bilanci Material ne Financa5
3
POS FINANCA 5
LEXUES OPTIK
Fiskalizimi
PRINTER
Fature Shitje
ACCOUNTING INFORMATICON
previous arrow
next arrow
Logo F5
1
isd new
Financa 5 Standard Kurse te Dedikuar
Financa 5 Standard Klasa te Vogla
Financa 5 Standard Kurse te Dedikuar
2
Financa 5
Financa 5
BILANCI KONTABEL NE Financa 5
PASH NE Financa 5
Bilanci Material ne Financa5
3
POS FINANCA 5
LEXUES OPTIK
Fiskalizimi
PRINTER
Fature Shitje
ACCOUNTING INFORMATICON
previous arrow
next arrow