RESEARCH

Ju mundesojme analiza ne SPSS si edhe keshillim per studime shkencore, per t’ju ndihmuar me metodologjine e kerkimit, metoden e kerkimit, si dhe perpunimin dhe analizen statistikore te te dhenave.

Perpunimin dhe Analize Statistikore te te Dhenave.

  • 1-Konsulence
  • 2-Mentorim
  • 3-Perpunim te dhenash
  • 4-Research

Ceshtje te rendesishme te procesit jane: dizenjimin e pyetësorit;  hedhjen e të dhënave në dataset; pastrimin dhe peshimin e të dhënave,  kryejmë analizimin e të dhënave statistikore; krijimin dhe transformimin e tabelave dhe grafikëve, përgatitjen dhe prezantimin e raportit final.