DATA ANALYTICS

DATA ANALYTICS

Data Analytics është mbledhja, transformimi dhe organizimi i të dhënave për të nxjerrë përfundime, për të bërë parashikime dhe për të nxitur vendimmarrjen.

Data Analytics shpesh ngatërrohet me data analysis. Ndërsa këto janë terma të lidhur, ato nuk janë saktësisht të njëjta. Në fakt, data analysis është një nënkategori e analitikës së të dhënave që merret në mënyrë specifike me nxjerrjen e kuptimit nga të dhënat.

Data Analytics përfshin procese përtej analizës, duke përfshirë shkencën e të dhënave (duke përdorur të dhëna për të teorizuar dhe parashikuar) dhe inxhinierinë e të dhënave (ndërtimi i sistemeve të të dhënave).

Tipet e data analysis. Të dhënat mund të përdoren për t’iu përgjigjur pyetjeve dhe për të mbështetur vendimet në mënyra të ndryshme. Për të identifikuar mënyrën më të mirë për të analizuar datën tuaj, mund t’ju ndihmojë të njiheni me katër llojet e analizave të të dhënave që përdoren zakonisht në terren.

Descriptive analysis,Diagnostic analysis,Predictive analysis,Prescriptive analysis.

Data analysis kerkoj nje rang te gjere mjetesh dhe teknollogjish per analiza. Disa tipe te aftesive te kerkuara jane: SQL, data visualization, statistical programming languages (like R and Python),  machine learning, dhe spreadsheets.

I-MICROSOFT EXCEL

II-GOOGLE SHEET

III-MICROSOFT PROJECT

IV-POWER BI

V-STATISTICS

VI-SPSS

VII-DATA SCIENCE