GOOGLE SHEETS

I-NIVEL FILLESTAR

 • Ranges
 • Fill
 • Move Cells
 • Add Cells
 • Delete Cells
 • Undo Redo
 • Formula
 • Relative Reference
 • Absolute Reference
 • Arithmetic Operators
 • Functions
 • Location Settings
 • Formatting(Painter,Colors, Fonts,Borders, Numbers, Grids )

 

 

II-Nivel Mesatar

 • Sort
 • Conditional Formatting
 • AND
 • AVERAGE
 • SUM
 • MIN
 • MAX
 • PIVOT TABLE
 • Editim tabele
 • Ndertim dhe editim grafiku.

 

III-NIVEL I AVANCUAR

 • 1-count
 • 2-counta
 • 3-countblank
 • 4-countif
 • 5-sumif
 • 6-MODA
 • 7-MEDIANA
 • 8-VLOOKUP
 • 9- Analizoni të dhëna përmes funksionit IF.
  • 1- Përdorimin e funksionit absolute value.
  • 2- Analizë dhe paraqitje e të dhënave në  grafike.
  • 3- Si edhe si të editoni dhe përmirësoni grafiket.