PROÇEDURA E SELEKSIONIMIT

NE JEMI TË FOKUSUAR TEK CILËSIA

 

Proçesi i trajnimit të kursantëve është një proçes shumë i rëndësishëm. Kursantët mund të jenë studentët, ekonomistët e sapo diplomuar, ekonomistët në hapat e para,  ekonomistët e punësuar në biznese,  kontabilist, ekspert kontabël dhe administratorët e biznesevë.  Në fillim të gjithë aplikuesit kalojne në proçesin e seleksionimit  për trajnim.

Në këtë mënyrë ne informohemi për individët të cilët do të trajnojmë, përgatisim ofertën financiare dhe fillojmë me shumë përkushtim proçesin e trajnimit.

Hapat e nevojshëm për të filluar kursin:

1- RREGJISTRIMI.

a-Cilët mund të rregjistrohen në kurse?

Kursi mund të zhvillohet prej  fillestarëve, ekonomistëve të firmave, administratoreve, ekonomistëve të institucioneve dhe OJF , kontabilistëve dhe ekspertëve kontabël.

b-Si mund të rregjistrohem për kursin ?

Kursantet ne fillim rregjistrohen per kursin

Shënim: Për shkak të ngarkesave REKOMANDOHET të shkruani në të dy format e mësipërme dhe do të përgjigjemi shumë shpejt

2-PROGRAMI DHE ÇMIMI.

Kursantët në fillim informohen për :

 

3-FORMULAR APLIKIMI

Çdo kursant duhet të plotësoj  Formular Aplikimi . Ai ndihmon në rekomandimin të cilin do të japim për ju.

 

4- FORMULARET E TRAJNIMIT.

Individet të cilët zgjedhin të trajnohen duhet të plotësoj Formularët e Trajnimit , kur ai i kërkohet prej specialistit të qendrës..

 

5-TEST PRANIMI. 

Individëve sipas rastit në fillim ju zhvillohet “Test pranimi“. Në testet e pranimit përfshihen : teste informatike, teste numerike, teste emocionale dhe teste kontabiliteti.

Në rastet kur informacioni i grumbulluar nga:

  • a-Formulari i Trajnimit
  • b-Komunikimi direkt me kursantët

sigurojnë informacionin e mjaftueshëm për të njohur kursantin, atëherë testet mund të mos zhvillohen.

Shënim: Ekonomistët e firmave, kontabilistët dhe ekspertet kontabël përjashtohen nga proçesi i testimit.

6-OFERTA FINANCIARE.

Ne rekomandojme që leximi i programit, çmimeve dhe mënyrave të pagesës, rregullores dhe plotësimi i formularit të trajnimit të realizohen me shumë kujdes.  Çdo informacion i plotesuar ka efekt të drejtëpërdrejtë në “Ofertën financiare” e cila do t’ju prezantohet.

7-FORMAT E ZHVILLIMIT  TË  TRAJNIMIT.

Zhvillimi i kursit është një proçes shumë i rëndësishëm për ne. Ju mund të zgjidhni të zhvilloni kursin në njërën prej formave : Kurse të dedikuar, Klasa të vogla,  Klasa të mëdha ose në Webinar.

8-TESTIMI FINAL.

Në përfundim të trajnimit kursantët do të zhvillojnë “Testimi final” i cili shërben si bazë për çertifikimin tuaj.

9. ÇERTIFIKIMI.

Ne perfundim te trajnimit kursantet paisen me certifikaten e trajnimit. Shiko me shume info per certifikimin