KURSE PROGRAMI BILANC

Programi Bilanc është zgjidhja ideale për dorëzimin e informacionit në organet tatimore pasi ai plotëson automatikisht të gjitha formatet zyrtare. Për më shumë mbi raportet që përgatit programi Bilanc mbi tatimet dhe taksat mund të klikoni këtu.

 

Përse duhet të zgjedhim programin Bilanc?

 

 

 

Programi Bilanc ofron disa raporte të cilat janë të kërkuara prej bizneseve. Kliko këtu dhe njihuni me raportet.

Kurse online per prograim Bilanc.

PROGRAMI KURSIT

I-BILANCI FILLESTAR DHE SISTEMET E INFORMACIONIT KONTABEL

 • 5.Shpjegim bilanc fillestar
 • 6.Rregjistrimi i Bilancit Fillestar
  • a-Celja e ndermarrjes
  • b-Celja e artikujve
  • c- Inventari Fillestar
  • d-Celja e Bankave dhe Arkave
  • e-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
  • f- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
  • g- Bilanci Kontabel dhe Raportet

II-NIVEL BAZE

 • 1-Hyrje
  • Trajtimi kontabel
  • Trajtimi tatimor
  • Sistemet e informacionit te kontabilitetit
 • 2-Celja e artikujve
 • 3- Inventari Fillestar
 • 4-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 5-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 6- Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • 7- Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • 8-Blerjet ne LEK
 • 9-Shitjet ne Lek
 • 10- Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 11-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 12-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 13-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 •  14-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 15-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 16-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

 

III-NIVEL MESATAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel mesatar)
 • 2-Trajtimi tatimor(nivel mesatar)
 • 3-Sistemet e informacionit te kontabilitetit(nivel mesatar)
 • 4-Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 5- Menaxhimi i Inventareve
 • 6-Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 7-Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 8-Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 9- Blerjet e tjera
 • 10- Recepturat e produkteve
 • 11- Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese

 

IV-NIVEL I AVANCUAR

 • 1-Trajtimi kontabel (nivel i avancuar)
 • 2- Trajtimi tatimor (nivel i avancuar)
 • 3- Sistemet e informacionit te kontabilitetit (nivel i avancuar)
 • 4-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 5- Prodhimi i produkteve
 • 6 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
 • 7- Parapagimet e Tatimit ne Burim
 • 8- SELFCARE
 • 9- KODI NACE
 • 10- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
 • 11- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
 • 12 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

V-CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1- IMPLEMENTIMI FILLESTAR
 • 2-AKTIVET AFATGJATA
 • 3-LISTEPAGESAT
 • 4-PRODHIMI
 • 5-INVENTARET
 • 6-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
 • 7-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
 • 8-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
 • 9-ANALIZE RAPORTESH
 • 10- MBYLLJE VITI
 • 11-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
 • 12- EKSPORTET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BIlanc kurse te dedikuar
2.Bilanc klasa te vogla
3.Bilanc Klasa te medha
4. Bilanc Webinar
Raporti i fitim humbjes
Raporte
Raporti i bilancit
Raporti i fitim humbjes
Raporti i fitim humbjes
Raporti i fitim humbjes
Programi Bilanc
Raporti i fitim humbjes
Programi Bilanc
previous arrow
next arrow
1. BIlanc kurse te dedikuar
2.Bilanc klasa te vogla
3.Bilanc Klasa te medha
4. Bilanc Webinar
Raporti i fitim humbjes
Raporte
Raporti i bilancit
Raporti i fitim humbjes
Raporti i fitim humbjes
Raporti i fitim humbjes
Programi Bilanc
Raporti i fitim humbjes
Programi Bilanc
previous arrow
next arrow