Politikat e kthimit dhe rimbursimit

 

1.Info

Kompani te ndryshme ndjekin politikat e kthimit te produkteve per periudha te ndryshme duke zbatuar ligjet shqiptare, politika te cilat mund te zgjasin deri ne 30 dite. Ne inkurajme nje politike te tille duke synuar evidentimin dhe zgjidhjen e mosmarreveshjeve ne lidhje me cilesine dhe menyren e perdorimit te produkteve. 

Kthimi i produktit mund te vij si rezultat i kerkeses se klienteve por edhe si rezultat i nje vendimarre te tille prej nesh.

  • Klientet. Pasi te zhvillojne seancen e pare klientet kane te drejte te kerkojne nderpreje te trajnimit/konsulences si edhe te kerkojne rimbursim (vlera e mbetur) te fatures se shitjes.
  • Qendra e trajnimit. Per arsye te pamundesis se komunikimit ne vazhdimesi me klientin ( ose sjellje jo korrente te klientit), qendra nderpret ne menyre te menjehereshme vazhdimin e procesit te trajnimit/konsulences. Klienti informohet per nje vendimarrje te tille dhe rimbursohet per vleren e mbetur.

Vlera e mbetur eshte diferenca midis pageses se realizuar prej klientit dhe sherbimit te konsumuar prej klientit.

 

Artikuj te pakthyeshem:

  • 1-Produkte te cilet mund te shkarkohen ose rregjistrohen. 
  • 2- Pjese te produkte  te cilet  jane konsumular (ore te zhvilluara).

 

  • 1-Cfare perfshihen ne produkte te cilet mund te shkarkohen ose rregjistrohen?

Ne produkte te cilat mund te shkarkohen mund te jene materiale te ndryshme ne formen e video, pdf, xls, doc ose formate te tjere per te cilet eshte realizuar nje pagese prej klientit. Njekohesisht klienti mund te kete paguar per nje klase dixhitale, ku ai akseson online per nje periudhe te caktuar materialet. Keto materiale pavaresisht se nuk shkarkohen, por aksesohen online nuk mund te aplikohen kthime. 

  • 2- Pjese te produkte  te cilet  jane konsumular (ore te zhvilluara).

Klienteve pasi ju eshte derguar fatura e fiskalizuar dhe kane kryer pagesen mund te nderpresin trajnimin ne cdo moment. Per oret e trajnimit/konsulences se zhvilluar nuk do te kete rimbursime.(ato konsiderohen sherbime te shitura)

 

2.Rimbursimet

Klientet kane te drejte qe pas seances se pare te zhvilluar te nderpresin  ndjekjen e trajnimit/ konsulences dhe te kerkojne rimbursim. Ne rastin e nje vendimarrje te tille ju duhet te komunikoni menjehere nepermjet telefonit (mesazh) ose email te publikuar ne faqen web .

Sapo te lexohet mesazhi i derguar prej jush, stafi yne menjehere do te analizoje kerkesen tuaj dhe brenda 48 oreve (perjashtohen e shtune, e diel) do te vendosi per miratimin ose refuzimin e kerkeses per rimbursim. Ne rastin e nje vendimarrje per rimbursim do te informoheni per kohen e realizimit te pageses. Procedura e rimbusimit do te perfundoj brenda  14 diteve.

Nese kerkesa juaj per miratim te rimbursimit eshte miratuar dhe pas 14 ditesh nuk keni marre rimbursimin atehere rishikoni edhe nje here me kujdes llogarine tuaj bankare. Pasi te keni kontrolluar llogarine tuaj dhe te mos gjeni vleren e rimbursuar, atehere komunikoni perseri me qendren nepermjet telefonit (mesazh).

 

3.Politikat e privatesise

Klientet te cilet komunikojne nepermjet telefonit ose sekretarise online ju kerkohet informacion dhe vetem me lejen e tyre do te jete e mundur te vazhdohet komunikimi se bashku.

Te dhenat e klientit nuk do te perdoren dhe nuk do tju jepen paleve te treta. Ne te gjitha rastet do te veprohet vetem sic parashikon legjislacioni shqiptar.

Te dhenat e klientit perdoren vetem per qellime faturimi fiskal, komunikimi me klientin, si edhe certifikimin e kursanteve. Po keshtu adresa postare e derguar prej klientit do te perdoret vetem per te derguar certifikaten ose materiale te tjera te kerkuara nga klienti.

 

4.Ndihme per klientin

‘Trajnimi Im’ ofron standarte cilesie dhe inkurajon klientet te informohen paraprakisht perpara fillimit te trajnimeve ose perfitimit te konsulences. Rekomandojme informimin e klientit per menyren e zhvillimit te trajnimit, programin perkates, oret e trajnimit, numrin e personave ne trajnim dhe oraret perkatese.

Ne asnje rast nuk duhet te nxitoheni dhe te realizoni pagesa ne drejtim te llogarive ose personave te tjere.

Per cdo pagese qe ju do te realizoni duhet t’ju vij fature e fiskalizuar nepermjet email, whatsapp ose postes.

 

5. Kodi i sjelljes

Ne procesin e trajnimit ose te konsulences ne te gjitha rastet aplikohet nje program paraprak. Sipas programit paraprak do te kryhen edhe llogaritjet perkatese te cmimeve.

Njekohesisht procesi i komunikimit eshte thelbesor per zhvillimin normal te trajnimit /konsulences.  Ne asnje rast nuk mund te cenohen standartet  minimale te komunikimit.  

Per arsye te proceseve te punes pedagogu / instruktori perkates mund te perdori shembuj per te ilustruar raste te ndryshme. Ne asnje rast nuk do te lidhet rasti konkret me emrin e firmes. 

Shembujt dhe rekomandimet gjithmon do te jepen ne funksion te permiresimit te punes.

Komunikimi korekt, pozitiv dhe bashkepunues eshte i domosdoshem. Nese nga klienti cenohet ky proces, atehere prej pedagogut /instruktorit terhiqen vemendja ne 1 ose 2 seancat e rradhes. Nese pala tjeter nuk reagon, nuk tregon permiresim te procesit te komunikimit dhe vazhdon  te veshtiresoj procesin,atehere prej qendres merret vendimi i pakthyeshem: Nderprerje e menjehereshme e procesit, Anullim fature dhe Kthim i pageses (vlera e mbetur) per klientin. Kjo vendimarrje nuk eshte e negociueshme. Prej ketij momenti, ky klient humbet te drejten e sherbimit prej qendres.