PLANE BIZNESI

 

Planet e Biznesit jane shume te rendesishme si per bizneset e reja per te cilat parashikojne rrugetimin e tyre  edhe per bizneset ekzistuese. Krijimi i planeve te biznesit ju jep mundesi mendoni seriozisht per te ardhmen e biznesit si edhe per shume detaje si produktet, shitjet, strategjite, stafet e nevojshme etj qe do t’ju cojne drejt suksesit. Ne fund te vitit te pare per te cilin keni ndertuar nje plan biznesi do te mund te krahasoni planin me planifikimin. Kjo ka vlera si per saktesin e parashikimit si edhe per te matur diferencat  dhe gjetur shkaqet e ndryshimit. Metodologjia e ndjekur do te permiresoj strategjite dhe do te shtoj mundesite per sukses te biznesit. Ne trajnimet online per ndertimin e planit te biznesit do te perdoret Microsoft Excel.

NDERTIM PLAN BIZNESI

 

Planifikoni  biznesin tuaj dhe suksesi eshte i garantuar

LIBER PLAN BIZNESI

Lexo ketu…

 

1-PROGRAMI I KURSIT

 • A-Moduli1. Ndertim Plan Biznesi. (14 ore, 5 jave)

  • 1-Cfare eshte Plan Biznesi
  • 2-Modeli i Planit te Biznesit dhe Metodologjia e pergatitjes
  • 3-Analiza SWOT
  • 4-Plani i shitjeve
  • 5-Plani i shpenzimeve
  • 6-Pasqyrat financiare te Biznesit (Bilanci,Fitim-Humbja)
  • 7-Relacioni midis pasqyrave financiare te biznesit dhe DIVA
  • 8- Ndertim Plan Biznesi

Shikoni ne menyre te detajuar programin e kursit per Moduli 1

 

 • B-Moduli 2. Ndertim dhe Analiza plan biznesi.(10 ore, 3 jave)

  • 9-Ndertimi i planit te biznesit
   • a-Model Plani
   • b-Ushtrim Praktik
  • 10-Analiza e planit te biznesit
   • 1-Celja e nje biznesi te RI
   • 2-QKB, Selfcare, E-Tax
   • 3-Software per Fiskalizim
   • 4-Analiza e DIVA
   • 5-Kodi Nace Rev 2
   • 6-Nomeklatura e mallrave
   • 7-Analiza e vleres se shtuar
   • 8-Analiza e pikes kritike
   • 9-Strategjite e cmimeve

 

 • C-Moduli 3. Power BI dhe Planet e Biznesit (6 ore, 2 jave)

  • 11-Njohuri per Power BI
  • 12-Ndertimi i grafikeve dhe tabela ne Power BI
  • 13-Krijimi i Dashboard
  • 14-Sharing prej jush i Dashboard-it

 

Shikoni ne menyre te detajuar programin e kursit per Moduli 3

 

2-FORMA E KURSIT: ONLINE

3-KERKESA PARAPRAKE. Njohuri mesatare per Microsoft Excel.

 

 

Kursantet do te arrijne te ndertojne planin e biznesit ne Excel. Ne kete menyre ata do te mund te parashikojne evoluimin e biznesit te tyre per nje periudhe 1-3 vite. Pergjate te perdorimit te softwareve financiar dhe kontabel ju mund te krahasoni ne kohe reale situatat e planifikuara ne planin e biznesit (ndertuar ne excel)  me situatat reale ne software. Power BI do tju mundesoj te shikoni parashikimet tuaja ne nje menyre me te thjeshte dhe do te lehtesoj procesin e krahasimit.