DIVA

DEKLARATA INDIVIDUALE E TE ARDHURAVE

Individet nevojitet te kene njohuri per DIVA, Deklarata Invidividuale Vjetore e te Ardhurave. Si individe ata jane te detyruar per plotesimin e saj per rastet kur e kerkon ligji. Njekohesisht ne te gjitha rastet kur ata nisin nje sipermarrje ose e kane nisur ate nevojitet detyrimisht te njohin DIVA dhe te respektojne elementet ligjor te cilet prekin direkt ose indirekt ata si individe.

Programi i trajnimit:

  • 1-Cfare eshte DIVA
  • 2-Elementet e saj
  • 3-Plotesimi i DIVA
  • Deklarimi ne sistemin e E-TAX
  • 4-Lidhja e DIVA me raportet financiare te biznesit
  • 5-Si te zgjidhni kontabilistin tuaj dhe te bashkepunoni per plotesimin e DIVA
  • 6-Analizimi, vendimarrja dhe blerja e nje software per te manaxhuar te ardhurat inviduale

 

Shkarko Formularin e Deklarimit…