DIVA

DEKLARATA INDIVIDUALE E TË ARDHURAVE

Individët nevojitet të kenë njohuri për DIVA. DIVA është deklarata invidividuale vjetore e të ardhurave. Si individë ata janë të detyruar për plotësimin e saj për rastet kur e kërkon ligji. Njëkohësisht në të gjitha rastet kur ata nisin një sipërmarrje ose e kanë nisur atë nevojitet detyrimisht të njohin DIVA dhe të respektojnë elementët ligjor të cilët prekin direkt ose indirekt ata si individë.

Programi i trajnimit:

  • 1-Çfarë është DIVA.
  • 2-Elementët e saj.
  • 3-Plotësimi i DIVA.
  • 4-Deklarimi në sistemin e E-TAX.
  • 5-Lidhja e DIVA me raportet financiare të biznesit.
  • 6-Si të zgjidhni kontabilistin tuaj dhe të bashkëpunoni për plotësimin e DIVA.
  • 7-Analizimi, vendimarrja dhe blerja e një software për të manaxhuar të ardhurat inviduale.

 

Shkarko formularin e deklarimit…