Standartet Nderkombetare

Standarte Nderkombetare te Kontabilitetit Standardet e hartuara nga Bordi i Standardeve Kontabel Nderkombetare dhe te perkthyera ne shqip, nen pergjegjesine e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, pa ndryshime nga teksti origjinal ne gjuhen angleze, shpallen nga Ministri i Financave dhe zbatohen detyrimisht: a) nga…

Continue Reading

Standartet Kombetare te Kontabilitetit

Standardet kontabel qe zbatohen per hartimin e pasqyrave financiare SKK 01 Kuadri i pergjithshem per pergatitjen e pasqyrave financiare SKK 02 Paraqitja e pasqyrave financiare SKK 03 Intrumentet financiare SKK 04 Inventaret SKK 05 Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale SKK 06 Provizionet, pasivet dhe aktivet e kushtezuara…

Continue Reading