SI ZHVILLOHEN KURSET ONLINE

Karakteristikat e mënyrave të zhvillimit të kurseve.

Në mënyrë më të detajuar mund të shikoni karakteristikat e secilës prej formave të mësipërme të zhvillimit për kurset online në qendrën “Trajnimi Im”.

I.KURSE TË DEDIKUAR.

Në trajnimin  e dedikuar është prezent vetëm 1 individ.

Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjate gjithë kohës së trajnimit. Ndërsa kursanti punon online në kompjuterat e qendrës së trajnimit në ndërmarrje konkrete me situata reale. Pedagogu ju shpjegon, udhëzon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.

1 Kursant dhe 1 Pedagog.

Nëpërmjet internetit dhe softwarëve remote (anydesk) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuerëve si  whatsapp ose skype.

Karakteristikat e kurseve të dedikuar.

 • I.Përbërja e klasës. 1 person.
 • II.Fillimi. Me rregjistrim paraprak të kursantit.
 • III.Rregjistrimi. Realizohet në njërën prej mënyrave.
 • IV.Lloji i kursit.Online
 • V.Orare.Rakordohet çdo javë. Fleksibilitet në orare.
 • VI.Kursi i radhës.Fillon brenda 48 orëve, pasi është realizuar pagesa.
 • VII.Programet e kurseve: Kliko këtu.
 • VIII.Procedura. Mënyra e zhvillimit të kursit është kjo:
  • Proçesi i kursit.Individi praktikohet në kohë reale me situata praktike sipas programit në kompjuterin e qendrës. Njëkohësisht individi praktikohet në mënyrë të pavarur në ndërmarrjen shembull në kompjuterin e tij. Shikoni tabelën në fillim. Nëse individi kërkon zbritje atëherë mund të ndjekë kursin për klasa të vogla.
  • Pedagogu.Udhëheq proçesin e trajnimit në kompjuterat e qendrës.
  • Mënyra e punës. Anydesk (remote ekrani) + Whatsapp/Skype (Call).
 • IX-Pagesa.  a) Pagesë në fillim. b)Pagesë me këste.
 • X. Garanci . 100 %.
 • XI.Video.  Kursantët mund të ndjekin video për çështje të ndryshme.
  • 1.Kjo i ndihmon ata në seancën e rradhës si edhe për përsëritje në periudhat e mëvonshme.
  • 2.Leksione në webinar (video) të cilat mund ti shikoni online për një periudhë 2 vjecare.

II.KURSE NË KLASA TË  VOGLA.

Në klasat e vogla janë prezent 2-3 persona.

Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit. Ai dhe kursantet punojne online në kompjuterat e qendrës së trajnimit në ndërmarrje konkrete me situata reale. Pedagogu ju shpjegon,udhëzon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.

 

2-3 Kursant dhe 1 Pedagog.

Nëpërmjet internetit dhe softwarëve remote (teamviewer, anydesk etj) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuerëve si  whatsapp ose skype.

 • I.Përbërja e klasës.  2-3 individ.
 • II.Fillimi: Me rregjistrim paraprake.
 • III.Rregjistrimi.
 • IV.Lloji i kursit.  Zyrë ( jo aktive)  dhe Online (aktive).
 • V.Fleksibël. Rakordohen çdo javë.
 • VI.Kursi i radhës. Interesohuni për krijimin e klasës. Fillon brenda 48 orëve nga momenti i realizimit të pagesës së kursantëve.
 • VII.Programet e kurseve.Kliko këtu.
 • VIII-Procedura.  Menyra e zhvillimit të kursit është siç tregohet më poshtë.
  • Proçesi i kursit. Individi merr njohuri në kohë reale me situata praktike sipas programit me kompjuterin e qendrës. Njëkohësisht individi praktikohet në mënyrë të pavarur në ndërmarrjen shembull në kompjuterin e tij. Shikoni tabelën në fillim
  • Pedagogu.  Udhëheq proçesin e trajnimit online në kompjuterat e qendrës.
  • Mënyra e punës. Anydesk (remote ekrani) + Whatsapp/Skype (Call).
 • IX.Pagesa.a) Pagesë në fillim. b)Pagesë me këste.
 • X.GARANCI.  90 %.
 • XI. VIDEO. Kursantët mund të ndjekin video për çështje të ndryshme.
  • 1.Kjo i ndihmon ata në seancën e rradhës si edhe për përsëritje në periudhat e mëvonshme.
  • 2.Leksione në webinar (video) të cilat mund ti shikoni online për një periudhë 2 vjecare.

III.KLASA TË MËDHA.

Në klasat e mëdha   janë prezent 4-10 persona.

Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit, ndërsa kursantët ndjekin leksionin online në kompjuterat e qendrës së trajnimit. Sipas rastit kursantët zgjidhin detyra që ju jep pedagogu në klasë. Kursantët punojnë në mënyrë të pavarur në kompjuterat e tyre. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.

 

4-10 Kursant dhe 1 Pedagog.

Nëpërmjet internetit dhe softwarëve remote lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuerëve si  skype.

 

Karakteristikat e klasave të mëdha.

 • I.Përbërja e klasës. 4-10 individ.
 • II.Fillimi. Me rregjistrime paraprake.
 • III.Rregjistrimi.
 • IV.Lloji i kursit. Online. Rekomandohet për individ të cilët mund të krijojnë grupe dhe të përfitojnë nga çmime më të ulta.
 • V.Orare.  Fikse dhe të programuara.
 • VI.Programet e kurseve. Kliko këtu.
 • VII.Kursi i radhës. Interesohuni për krijimin e klasës për kursin përkatës.
 • VIII.Proçedura. Mënyra e zhvillimit të kursit.
  • Proçesi i kursit. Individët praktikohen tek ndërmarrje shembull në mënyrë të pavarur në kompjuterat e tyre. Shikoni tabelën në fillim
  • Pedagogu. Pedagogu shpjegon sipas programit të nivelit të kursit duke u mbështetur në situata praktike. Kursantet praktikohen dhe zgjidhin detyra që ju jep pedagogu.
  • Mënyra e punës. Skype, Meet, Zoom (remote ekrani+ call).
 • IX.Pagesa:                         a) Pagesë ne fillim.       b)Pagesë me këste.
 • X.Garanci :                    75 %
 • XI.Video:  Kursantët mund të ndjekin video për çështje të ndryshme.
  • 1.Kjo i ndihmon ata në seancën e rradhës si edhe për përsëritje në periudhat e mëvonshme.
  • 2.Leksione në webinar (video) të cilat mund ti shikoni online për një periudhë 2 vjecare.

 

 

 

Karakteristikat e kurseve në Webinar.

 • I.Përbërja e klasës.  Individuale.
 • II.Fillimi. Me rregjistrim paraprake.
 • III.Rregjistrimi.
 • IV.Lloji i kursit. Online. Rekomandohet për individ të cilët nuk kanë kohë të ndjekin trajnime të rregullta dhe dëshirojnë çmime preferencial.
 • V.Orare.  24 orë /365 ditë.
 • VI.Programet e kurseve: Kliko këtu.
 • VII.Kursi i radhës. Në çdo moment.
 • VIII.Proçedura.  Pedagogu udhëheq proçesin duke përgatitur Webinaret, jep detyra dhe kursanti ushtrohet në mënyrë të pavarur dhe mund të pyesi pedagogun për pyetje të ndryshme (nëpërmjet email, whatsapp).
  • a.Mënyra e punës. Webinar. Nuk ka lidhje remote me pedagogun. Kursanti punon në mënyrë të pavarur (100% e programit).
  • b.Orë shtesë. Mund të kërkoni orë shtesë për kurse të dedikuar (çmimi llogaritet sipas orëve shtesë).
  • c.Koha. Webinarët janë aktivë dhe mund ti shihni për një periudhë 2 vjeçare.
  • dVersion mësimor. Ndërmarrje në dispozicion për tu praktikuar.
 • IX. Pagesa. a) Në fillim. b) Me këste.
 • X. Garanci. 60 % (Mund të kerkoni seanca shtesë të dedikuara për të cilat ka shtesë një pagesë orare).

 

V- ASNJË MË SIPËR

Nëse ju keni lexuar metodat e mesiperme dhe nuk e gjeni veten në asnjë prej tyre, atëherë zgjidhni kursin e dedikuar me pagesë mujore. Është i njëjti program por kursi do të zgjasi aq muaj sa ju të përvetësoni njohuritë.

Në trajnimin  me Abonim Mujor është prezent vetëm 1 individ /1-3 persona.

Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit, ndërsa kursanti punon online në kompjuterat e qendrës së trajnimit në ndërmarrje konkrete me situata reale. Pedagogu ju shpjegon, udhëzon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.

1-3 Kursant dhe 1 Pedagog.

Nëpërmjet internetit dhe softwarëve remote (anydesk) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuerëve si skype ose whatsapp.

Karakteristikat e kurseve të dedikuar.

 • I.Përbërja e klasës. 1 person/1-3 persona
 • II.Fillimi. Me rregjistrim paraprak të kursantit.
 • III.Rregjistrimi. Realizohet në njërën prej mënyrave.
 • IV.Lloji i kursit.Online
 • V.Orare.Rakordohet çdo javë. Fleksibilitet në orare.
 • VI.Kursi i radhës.Fillon brenda 24 orëve, pasi është realizuar pagesa.
 • VII.Programet e kurseve: Kliko këtu.
 • VIII.Procedura. Mënyra e zhvillimit të kursit është kjo:
  • Proçesi i kursit.Individi praktikohet në kohë reale me situata praktike sipas programit në kompjuterin e qendrës. Njëkohësisht individi praktikohet në mënyrë të pavarur në ndërmarrjen shembull në kompjuterin e tij. Kjo mënyrë mësimi nuk ka zbritje. Kjo është mënyra më e ngadaltë , por më e lirë në baza mujore dhe më e shtrenjtë në afatgjatë për të zhvilluar një trajnim.
  • Pedagogu.Udhëheq proçesin e trajnimit në kompjuterat e qendrës.
  • Mënyra e punës. Anydesk (remote ekrani) + Whatsapp (Call).
 • IX-Pagesa.  Pagesë mujore.
 • X. Garanci . 100 %. Metoda është e testuar për rezultat pozitiv me individ të cilët janë fillestar dhe kanë kohë për të përvetësuar njohuri.
 • XI.Video:  Kursantët mund të ndjekin video për çështje të ndryshme.
  • 1.Kjo i ndihmon ata në seancën e rradhës si edhe për përsëritje në periudhat e mëvonshme.
  • 2.Leksione në webinar (video) të cilat mund ti shikoni online për një periudhë 2 vjecare.