UDHËZIM Nr. 16, datë 3.4. 2020

UDHËZIM, Nr. 16, datë 3.4. 2020

PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT
Në zbatim të nenit 102, paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në zbatim të
nenit 47 të ligjit nr. 87/2019, datë 18.12.2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të
qarkullimit”, ministri i Financave dhe Ekonomisë udhëzon:

Lexo ketu