PODCAST KONTABILITETI MANUAL

Dr. Rudina Lipi

Objektivat e Trajnimit ” Kontabilitet Manual”:

• Te shpjegoje konceptet themelore te te kontabilitetit
• Te shpjegoje metodat baze te kontabilitetit, rregullat dhe proceset
• Te shpjegoje parime dhe praktika baze taksimi
• Te shpjegoje njohjen e aktiveve afatgjata materiale
• Te shpjegoje njohjen e te ardhurave dhe shpenzimeve
• Te shpjegoje njohjen e te drejtave dhe detyrimeve
• Te shpjegoje njohjen dhe regjistrimin e tranasaksioneve kontabel
• Te shpjegoje hartimin e pasqyrave financiare
• Te realizoje te gjithe hapat e nje cikli kotabiliteti
• Modelim dhe interpretim te gjithe trajnimit me parime te Standardeve te Kontabilitetit, si dhe ligjeve te tjera ne fuqi.


 

Permbajtja:

1.TATIM FITIMI

Ne keto podcaste, eshte bere nje prezantim permbledhes i regullimeve dhe percaktimeve thelbesore te tatim- fitimit, bazuar kryesisht ne legjislacionin tatimor, si ligji per Tatimin mbi te Ardhurat, ligji per Procedurat Tatimore, ligji “Për sistemin e taksave vendore”, si dhe ne udhezime dhe akte nenligjore . Kjo permbledhje do t’ju qartesoje me mire mbi proceduren si lind ky tatim, si llogaritet si detyrim dhe kur paguhet, ne menyre qe te arrini te njihni dhe te regjistroni me lehtesi ne kontabilitet keto transaksione si urdherpagesat dhe deklaratat tatimore te tatim-fitimit, me qellim perfshirjen dhe pasqyrimin e tyre ne Pasqyren e Bilancit dhe te Fitim-Humbjes.

EPISODI 1

EPISODI 2

EPISODI 3

EPISODI 4

EPISODI 5

EPISODI 6

EPISODI 7

EPISODI 8

EPISODI 9

EPISODI 10

EPISODI 11


 

2.LISTEPAGESA

Episodi 1

Informacioni i ketij podcasti shpjegon rrjedhen e pergjithshme te procesit te sistemit te listepageses, duke qene se procesi i listepageses eshte dhe duhet te jete nje proces shume i kujdesshem.

Episodi2

Informacioni i ketij podcasti shpjegon kryesisht proceduren e llogaritjes nga punedhenesi, te zbritjeve te detyrueshme me ligj mbi pagen, procedure e cila eshte githashtu pjese e procesit te sistemit te listepageses.

 

 


 

3. FATURIMI DHE DOKUMENTIMI

Permes ketyre audiove dote permbledhim disa regullime te rendesishme dhe te pergjithshme per dokumentin kontabel, dokumentimin e mallrave, detyrimin per te leshuar fature, rregullat per leshimin e fatures, momentin e leshimit te fatures, permbajtjen e fatures, detyrimin per faturen shoqeruese etj. te parashikura sipas ligjit per Procedurat Tatimore i ndryshuar dhe ligjit per Faturen dhe Sistemin e Monitorimit per Qarkullimin, etj.

 

Episodi 1

Episodi 2

Episodi 3

Episodi 4

Episodi 5

Episodi 6

Episodi 7