SPSS,Dedikuar-Nivel Bazë

150000 L

Pagesa: 

Bank ose Paysera.

______________

Përmbajtja:

 1. Prezantim në SPSS
 2. Hyrje në SPSS
 3. Krijimi i të dhënave në SPSS
 4. Importimi i te dhenave
 5. Rikodimi i te dhenave
 6. Frekuenca variabel nominal
 7. Frekuenca variabel numerik
 8. Procedura pershkruese
 9. Procedura eksploruese
 10. Procedura e krahasimit te means
 11.  Procedura crosstab
 12.  Testi Kruskal Wallis
 13.  Testi i Medianes
 14. Ekuacioni i Regresionit

Additional information

SPSS, Dedikuar-Nivel Baze

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Njohuri per Microsoft Excel (min. ne nivel mesatar)
5 – Kursi eshte online i dedikuar