SPSS,Klasë e Madhe-Nivel Bazë

100000 L

Pagesa: 

Bank ose Paysera.

______________

Përmbajtja:

1. Prezantim në SPSS
2. Hyrje në SPSS
3. Krijimi i të dhënave në SPSS
4. Importimi i te dhenave
5. Rikodimi i te dhenave
6. Frekuenca variabel nominal
7. Frekuenca variabel numerik
8. Procedura pershkruese
9. Procedura eksploruese
10. Procedura e krahasimit te means
11. Procedura crosstab
12. Testi Kruskal Wallis
13. Testi i Medianes
14. Ekuacioni i Regresionit

Additional information

SPSS, KlaseMadhe-Nivel Baze

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Njohuri per Microsoft Excel (min. ne nivel mesatar)
5- Klasa ka 5-10 persona ne kursin online. Ky eshte nje cmim per person, por klasa duhet te kete minimumi 5 persona. ( Ju duhet te jeni 5 veta qe duhet te rregjistroheni)