Financa5 Standard,Webinar-Nivel i Avancuar

11000 L

Pagesa: Banke / Paysera

______________

Përmbajtja:

   • 1-Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
   • 2- Prodhimi i produkteve
   • 3 -AAGJ dhe Amortizimet e Tyre
   • 4- Parapagimet e Tatimit ne Burim
   • 5- SELFCARE
   • 6- KODI NACE
   • 7- Rregjistrimet e gjobave, pritje percjellje etj
   • 8- Parapagimet dhe rregjistrimet perkatese
   • 9 – Bilanci final, Fitimi kontabel dhe fitimi fiskal

 

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel i Avancuar

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Njohuri paraprake te niveleve baze dhe mesatar