Financa5 Standard, Dedikur- Orë

2000 L

Ne kurset me ore veprohet sipas kerkeses se kursanteve duke aplikuar nje numer te pavarur oresh. Kjo menyre pune ploteson kerkesat e klienteve.

Aftesia e kursantit per te pervetesuar njohuri ne kohe te shkurter eshte thelbesore ne procesin e trajnimit.

 

Description

CESHTJE SPECIFIKE PER TRAJNIME.

 • 1-AKTIVET AFATGJATA
 • 2-LISTEPAGESAT
 • 3-PRODHIMI
 • 4-INVENTARET
 • 5-IMPORTET DHE RREGJISTRIMET E EFEKTEVE DOGANORE
 • 6-VEPRIMET SISTEMUESE TE TVSH
 • 7-HARTIM PASQYRA FINANCIARE
 • 8-ANALIZE RAPORTESH
 • 9- MBYLLJE VITI
 • 10-DEKLARATA E TATIM FITIMIT
 • 11- IMPLEMENTIMI FILLESTAR

Additional information

FINANCA 5 STANDARD, Webinar-Nivel Baze

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur