Sale!

Financa 5 Enterprise,Webinar-Baze

Original price was: 14000 L.Current price is: 12000 L.

Pagesa: Banke/Paysera

______________

 

Additional information

F5Enterprise,Webinar,Baze

Përmbajtja:

1-Hyrje dhe Bilanci Fillestar
2-Celja e ndermarrjes
3-Celja e artikujve
4-Inventari Fillestar
5-Celja e Bankave dhe Arkave
6-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
7-Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
8-Bilanci Kontabel dhe Raportet
9-Blerjet ne LEK
10-Shitjet ne Lek
11-Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
12-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
13-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
14-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
15-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
16-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
17-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat
______________________________________________________________________
Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur