Ku duhet të mbaj kontabilitetin e biznesit?

Përgjigje:

Të gjithë bizneset duke përfshirë edhe ato të cilat janë me xhiro me më pak se 2milion lekë ne vit duhet të mbajnë kontabilitetin në biznesin e tyre. Për të mbajtur kontabilitetin e bizneseve ka dy alternativa:

Së pari. Kontabiliteti mund të mbahet direkt në subjekt. Shiko më shumë

Së dyti. Kontabilitetin e subjekteve të ndryshme mund ti mbaj në kompjuterin tim. Instaloj në kompjuterin tim programin për mbajtjen e kontabilitetit. Në subjektet të cilat ju mbaj kontabilitetin instaloj modulin e fiskalizimit të cilin e lidh me ndërmarrjen e subjektit në kompjuterin tim. Subjekti do të rregjistroj vetëm fatura shitje, celje arke dhe arkëtime, pagesa. Veprimet e tjera realizohen tek zyra e ekonomistit.