Financa5 Enterprise,Webinar- Nivel me Cështje

1000 L

Pagesa: Banke / Paysera

___________

Veprohet sipas kërkesës së kursantëve. Faturimi sipas numrit të cështjeve (te cilat jane ne programet fillestar,mesatar, avancuar) të kërkuara. Për cështje të reja faturimi bëhet sipas artikullit konsulencë.

 

NIVEL BAZE

 • 1-Hyrje dhe Bilanci Fillestar
 • 2-Celja e ndermarrjes
 • 3-Celja e artikujve
 • 4-Inventari Fillestar
 • 5-Celja e Bankave dhe Arkave
 • 6-Celja e Klienteve dhe Furnitoreve
 • 7-Kursi i Kembimit dhe Bilanci Fillestar
 • 8-Bilanci Kontabel dhe Raportet
 • 9-Blerjet ne LEK
 • 10-Shitjet ne Lek
 • 11-Rregjistrime nepermjet Bankes ne Lek
 • 12-Rregjistrime nepermjet Arkes ne Lek
 • 13-Blerjet dhe Pagesa ne monedha te huaja
 • 14-Shitjet dhe Arketimet ne monedha te huaja
 • 15-Oferta,Konvertimi,Stornimet dhe Arketime/Pagesa
 • 16-Porosi/Proforma,Konvertimi, Stornime dhe Arketime/Pagesa
 • 17-Porosi per Furnizim,Blerjet, Stornimet dhe Pagesat

______________

NIVEL MESATAR

 • 1. Veprimet Sistemuese per TVSH
 • 2. Menaxhimi i Inventareve
 • 3. Shitjet nga Makina ne Levizje dhe Dyqane
 • 4. Levizja e Parave midis Arkave te Ndryshme dhe Bankave
 • 5. Veprimet ne Monedha te Huaja
 • 6. Blerjet nga Importi dhe Fleta Doganore
 • 7. Blerjet e tjera
 • 8. Prodhimi i produkteve
 • 9. Listepagesa mujore dhe pagesat perkatese
 • 10.AAGJ dhe Amortizimet e Tyre

________________

NIVEL I AVANCUAR

 • 1. Parapagimet e Tatimit në Burim
 • 2. Selfcare
 • 3.Kodi Nace
 • 4. Rregjistrimet e gjobave, pritje përcjellje etj
 • 5. Parapagimet dhe rregjistrimet përkatëse
 • 6. Bilanci final, Fitimi kontabël dhe fitimi fiskal

 

Additional information

Kurse F5 Ore

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur
4- Aftësia e kursantit për të përvetësuar njohuri në kohë të shkurtër është thelbësore në procesin e trajnimit.