Ligj i Tatimit mbi te Ardhurat, 29/2023

LIGJ Nr. 29/2023
PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT

Objekti dhe qëllimi i ligjit
1. Objekti i këtij ligji është përcaktimi i rregullave në lidhje me:
a) tatimin mbi të ardhurat e personave fizikë dhe entiteteve;
b) tatimin mbi të ardhurat nga trashëgimitë, dhurimet dhe fitimet nga lojërat e fatit.
2. Qëllimi i këtij ligj është hartimi i një kuadri ligjor mbi përcaktimin e rregullave për vendosjen,
deklarimin dhe mbledhjen e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit mbi të ardhurat e korporatave, si
dhe të tatimit të mbajtur në burim të të ardhurave.

Shkarko ketu