Excel për manaxherët

Trajnimi synon të përgatisë dhe t’ju jap njohuri kontabilisitëve të rinj. Nëpërmjet moduleve të mëposhtme do të mund të rrisni profesionalizmin tuaj dhe do të jeni një kandidat i aftë për të punuar në sektor të ndryshëm të tregut të punës .

Shënim: Eshtë e nevojshme që individët të jenë trajnuar më parë për Excel në nivel fillestar dhe mesatar.

EXCEL PËR MANAXHERËT 

MODULI 1(10 orë, 4 javë)

 • 1-Gantt Chart
 • 2-Pareto Chart
 • 3-PivotTables
 • 4-Automating MS-EXCEL
 • 5-Correlation
 • 6-Regression
 • 7-Transportation Problem

MODULI 2 (12 ORE, 4 JAVE)

 • 1-Financial models
 • 2-Investment analysis models
 • 3-Worksheet applications in cost accounting
 • 4-Marketing models
 • 5-Purchase order processing: a database application
 • 6-Statistical applications in quality control
 • 7-Inventory control models
 • 8-Models for production operations
 • 9-Project management