DEKLARIME & FISKALIZIM – WEBINAR

17000 L

Pagesa: Banke / Paysera

Additional information

Deklarime

Përmbajtja:

I-Deklarime ne shtet (10 ore)

1.Celja e NIPT në QKB
2.Kodi Nace Rev2
3.Deklarimi i tatimit ne burim
4.Celja e punonjësve për herë të parë.
5.Deklarimi i pagesës për disa ditë. Rasti i punonjësve të punësuar për herë të pare
6.Ndryshimi i pagës së punonjesve.
7.Ndryshimet e kartelave të punonjësve. Rasti i largimit të punonjesve nga puna.
8.Deklarimi i kontratës së qerasë.
9.Selfcare
10.Taksat vendore. Lindja e detyrimit dhe afatet e pagesave.
11.Nderveprimi midis softwarëve të kontabilitetit, selfacare, e-tax, qkb dhe doganës
12.Deklarimi i tvsh-së.Shqyrtimi dhe konfirmimi i librave të shitjes dhe te blerjes
13.Deklarata vjetore e biznesit. Dorëzimi i tyre.

II-Fiskalizim (5 ore)

1.Analizë e biznesit tuaj për qëllime te fiskalizimit.
2.Zgjedhja e softwareve për fiskalizim
3.Si të aplikoni pranë AKSHI, për certifikatë elektronike
4.Si të aplikoni pranë AKSHI, për nënshkrimin elektronik
5.Implementimi ne te gjitha pikat dhe manaxhimi i programeve të fiskalizimit
6.Menaxhimi i arkave te biznesit.
7.Menaxhimi i llogarive bankare te biznesit.
8.e-Albania
9.SelfCare
10.E-Tax
11.Menaxhimi i inventarit në biznesin tuaj.
12.Konfigurimi i fiskalizimit në biznesin tuaj. Ekonomisti i jashtem dhe integrimi i sistemeve.

______________________________________________________________________

Kerkesa :
Per zhvillimin normal te trajnimit nevojiten te plotesohen disa kerkesa:
1- Laptop / PC per te punuar
2- Linje interneti
3- Ambjent normal per te punuar online/ ose ne menyre te pavarur