Urdhër 165, datë 13/06/2022

Njëkohësisht në qershor 2022  u miratura ndryshimi ligjor në standardin kontabël numër 15. Ai u pasqyrua në Urdhër 165, datë 13/06/2022.  

Ky ligj  detyron subjektet me qarkullim vjetor më të ulët sesa 5 milionë lekë të dorëzojnë në tatime bilancet e formatit të thjeshtuar. Ky ndryshim ligjor fillon me raportet që do të dorëzohet për vitin 2022.

Shiko SKK 15 i përmirësuar, 2022.

Sic tregohet ne SKK 15 , 60/A (përmirësuar 2022) ka informacion të rëndësishëm për përgatitjen e pasqyrafe financiare.  Kontabiliteti dhe pasqyrat financiare mund të mbahen dhe të përgatiten nga të punësuar të mikronjësisë .

Ata duhet të kenë diplomë në fushën e ekonomisë ose kontabilistë te jashtëm, në kushtet e një kontrate shërbimi.

Objektivi i pasqyrave financiare është të ndihmojë pronarët dhe manaxherë të marrin informacion të vlefshëm për zhvillimin e biznesit. Gjithashtu të ndihmojnë përdoruesit e tjerë të marrin vendime dhe të monitorojnë progresin e vetë mikronjësisë.

Pjesë e kërkesave  të SKK 15 është mbajtja e ditarit në subjektet e ndryshme. Ajo evidentohet në paragrafin 25 ku shprehimisht thuhet: ‘Regjistrimet kronologjike mbahen në librin ditar.  Mikronjësitë mund të mbajnë një ditar të vetëm ose disa ditarë… ‘