RAPORTE

Shkarkoni falas raporte te ndryshme, te cilat mund tju ndihmojne ne permiresimin e njohurive tuaja.

 1. Plani Kontabel, per Alpha Web Business. Shkarko ketu
 2. Plani Kontabel, per Financa 5. Shkarko ketu
 3. Bilanci Kontabel. Shkarko ketu
 4. Pasqyra e Konsoliduar e Raportimit FInanciar. Shkarko ketu
 5. PASH, format 1. Shkarko ketu
 6. PASH, format 2. Shkarko ketu
 7. Libri i Madh. Shkarko ketu
 8. Gjendja e Llogarive. Shkarko ketu
 9. Ditari. Shkarko ketu
 10. Libri i blerjeve 2015. Shkarko ketu
 11. Libri i blerjeve Kosove 2015.Shkarko ketu
 12. Libri i shitjeve 2015. Shkarko ketu
 13. Libri i shitjeve Kosove 2015. Shkarko ketu
 14. Raport i shitjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 15. Raporti i blerjeve, permbledhese. Shkarko ketu
 16. Marzhi i shitjeve. Shkarko ketu
 17. Rregjistri analitik i blerjeve. Shkarko ketu
 18. Raporti analitik i shitjeve. Shkarko ketu
 19. Kartela e llogarive. Shkarko ketu
 20. Kartela e artikujve te shitur. Shkarko ketu
 21. PASH sipas muajve. Shkarko ketu
 22. Cash Flow. Shkarko ketu
 23. Levizja e AQT. Shkarko ketu
 24. Rregjistri analitik,importet. Shkarko ketu
 25. Formulari i deklarimit dhe pageses se tatim fitimit. Shkarko ketu
 26. Formular i pageses se kontributeve. Shkarko ketu
 27. Listepagesa e sigurimeve shoqerore . Shkarko ketu