Excel për stafet e bankave

Trajnimi synon të përgatisë me njohuri stafet e reja të bankave ose ata që aspirojnë për sektorin bankar. Nëpërmjet moduleve të mëposhtme do të mund të rrisni profesionalizmin tuaj dhe do të jeni një kandidatë i aftë për të punuar në sektorin bankar .

Shënim: Është e nevojshme që individët të jenë trajnuar më parë për Excel fillestar dhe Excel mesatar

 

 

EXCEL PËR BANKAT

 

MODULI 1, 10 orë

 

 • 1-Copying/ Cuting and Pasting Formulae
 • 2-Pasting Speciale
 • 3-Gantt Chart
 • 4-Pareto Chart
 • 5-PivotTables
 • 6-Inserting Function
 • 7-Functions (Lookup Functions,Date Functions,Financial Functions)

 

MODULI 2, 12 orë

 • 1-Loan Repayment
 • 2-Discount Cash-Flow
 • 3-Securities Functions
 • 4-Functions for Basic Statistics 
 • 5-Other Matematics and  StatisticsFunctions
 • 6-“IF-Then” Analysis Scenarios and Goal Seek

 

 

 

MODULE SIPAS KËRKESËS

Prezantoni kërkesën tuaj dhe ju përgatisim modulet speciale të kërkuara.