SHITJE ME TELEFON

 

Distribucion është program për manaxhimin e ciklit të shitjes dhe shërbimin e klientit në terren. Optimizoni operacionet nga inventari dhe manaxhimi i magazinës tek porositë, shitjet e manaxhimi financiar.

Një program për manaxhim që garanton vazhdimësi operative të aktivitetit

Mundëson krijim të një porosie, manaxhon rrjetin e transportit dhe të shpërndarjes dhe monitoron lëvizjen e mallit. Manaxhim efektiv dhe mundësi përdorimi pa limit.

I pajisur me instrumentet e nevojshme: Porosi, Oferta, Faturime dhe i përshtatur për pajisjet mobile Android.

Automatizon shitjet dhe realizon kategorizimin e artikujve. Çdo agjent ka mundësi të shohë dhe manaxhojë klientët e tij, të krijojë objektiva dhe hartojë axhendë.

Porosi dhe Fatura

Ofertat/Porositë dhe faturat mund të personalizohen me logo dhe të dhëna, të pajisen me sistem numërimi, pranojnë multivalutë, përfshijnë ulje çmimesh dhe taksa.

Programi Distribucioni ofron:

  • Gjenerim fature për çdo shitje
  • Shfaqje të listës së produkteve
  • Krijim porosie multiple
  • Zgjedhje nga nivele të ndryshme çmimesh
  • Ndryshim të çmimeve gjatë krjimit të porosisë
  • Shfaqje të historikut të porosive dhe filtrim në bazë produktesh, klientësh, kohe, etj.