ÇERTIFIKATE PËR SPSS- DATA ANALYSIS

Në përfundim të trajnimit për SPSS DATA ANALYSIS

për kursantët do të lëshohet edhe çertifikata përkatëse.

Çertifikata e trajnimit përban këta element sigurie:

kodin QR, firmën elektronike, numër serial, firmën e njomë, dhe vulën e njomë.

Në këtë mënyrë çertifikatat mund të noterizohen, përkthehen dhe mund të përdoren

brenda Shqipërisë por edhe jashtë saj.

Verifikimi i çertifikatës realizohet nëpërmjet kodit QR (me telefon) i cili është i lidhur me faturën përkatëse të shitjes së fiskalizuar.